อบจ.ภูเก็ต หารือการบริหารสนามฟุตซอล บ้านอ่าวน้ำบ่อ ต.วิชิต

อบจ.ภูเก็ต หารือการบริหารสนามฟุตซอล บ้านอ่าวน้ำบ่อ ต.วิชิต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการบริหารจัดการสนามฟุตซอล บ้านอ่าวน้ำบ่อ ต.วิชิต
อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการบริหารจัดการสนามฟุตซอล บ้านอ่าวน้ำบ่อ ต.วิชิต

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามฟุตซอล บ้านอ่าวน้ำบ่อ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางนวลจันทร์ สามารถ  สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต นายสุนทร แทบทับ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเล็ก อบจ.ภูเก็ต

สำหรับคณะกรรมการการบริหารจัดการสนามฟุตซอล บ้านอ่าวน้ำบ่อ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและวางแผนในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารกิจการสนามฟุตซอลบ้านอ่าวน้ำบ่อ กำหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาสนามฟุตซอล และออกข้อบังคับหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสนามฟุตซอล รวมถึงปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารกิจการสนามฟุตซอล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ อบจ.ภูเก็ต

ตามที่ อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านอ่าวน้ำบ่อ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ได้มีสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ตลอดจนเพื่อให้มีสนามฟุตซอลไว้รองรับการแข่งขันต่างๆ ในอนาคต ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอลบ้านอ่าวน้ำบ่อแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558 จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณากำหนดระเบียบการใช้และดูแลรักษาสนามฟุตซอลบ้านอ่าวน้ำบ่อ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

โดยกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดสนาม วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-21.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. กรณีมีความประสงค์จะใช้สนามกีฬา นอกจากวัน เวลาที่ระบุไว้ ให้อยู่ในดุลพินิจของนายก อบจ.ภูเก็ต พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีๆ ไป ส่วนอัตราค่าบำรุงรักษาสนาม ประชาชนทั่วไป จะต้องชำระค่าบำรุงรักษาสนามในอัตราชั่วโมงละ 500 บาท โดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ใช้สนามกีฬา สำหรับจัดการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเด็ดขาด นักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงรักษาสนามในอัตราชั่วโมงละ 300 บาท โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้งต่อเจ้าหน้าที่ก่อนลงสนาม นักเรียน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬา ซึ่งสามารถเข้าใช้สนามได้ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น. โดยจะต้องยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อ อบจ.ภูเก็ต ล่วงหน้าก่อนวันใช้สนามไม่น้อยกว่า 7 วัน กรณีเข้าใช้สนามกีฬานอกจากวัน เวลา ที่ได้ระบุไว้ จะต้องชำระค่าบำรุงสนามในอัตราชั่วโมงละ 300 บาท

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.