ติดตามโครงการพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง ครั้งที่ 1

ติดตามโครงการพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง ครั้งที่ 1

ติดตามโครงการพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง ครั้งที่ 1

นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการ กทพ.ชี้แจงถึงโครงการพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง ต่อหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ป่าตอง ว่าโครงการพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง เกิดจากมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ที่จังหวัดภูเก็ต

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการอุโมงค์ลอดเข้าหาดป่าตอง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจราจร โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ กทพ. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งทาง กทพ.ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซับแต้นท์ จำกัด บริษัท ดีทู คอนซัลท์ เอเชีย จำกัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ทำการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดอุโมงค์ลอดเขาป่าตอง รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น

โครงข่ายทางพิเศษส่วนต่อเชื่อมจากทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง ไปยังอำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อให้เกิดเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์ โดยมีระยะเวลาศึกษาและออกแบบรายละเอียด 15 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2556 ถึง วันที่ 14 พ.ค.2557 ซึ่งโครงการ ได้ศึกษาและตัดสินใจใช้ทางเลือกที่ 2 เพราะมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีจุดเริ่มต้นที่ถนนผังเมืองรวมสาย ก. บริเวณใกล้อาคาร APK Resort จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งไปทิศตะวันออกเฉียงใต้เมื่อถึงประมาณ กม.0+370 ถนนจะเริ่มแยกออกจากกันเข้าสู่ช่วงโครงสร้างอุโมงค์ลอดใต้เขานาคเกิด และสิ้นสุดอุโมงค์ที่ กม.1+970 รวมความยาวอุโมงค์ประมาณ 1,600 เมตร

โดยมีจุดสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงหมายเลข 4029 ประมาณ กม.0+850 รวมความยาวทั้งสิ้น 3.07 กิโลเมตร เป็นอุโมงค์ 4 ช่องทางจราจรไป-กลับ มีเลนจักรยานยนต์ และมีช่องทางในการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ป่าตองได้หากเกิดคลื่นสึนามิ  สำหรับค่าผ่านทางนั้น กทพ. ยังอยู่ในขั้นการศึกษาแต่คาดว่าจะไม่น่าจะเกิน 20-50 บาทต่อเที่ยว และรถจักรยานยนต์คันละ 10-20 บาท เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ทางพิเศษดังกล่าว

สำหรับโครงการนี้ชุมชนบ้านมอญจะได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะอยู่อาศัยกันมาอย่างช้านานแล้ว โดยชาวบ้านเสนอให้ทางการทางพิเศษเลือกศึกษาเส้นทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรในเส้นทางที่ 7 โดยจะเริ่มจากสี่แยกบริเวณถนนผังเมืองรวมสาย ก. ตัดกับถนนพระบารมี จากนั้นจะเป็นอุโมงค์ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร และสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงหมายเลข 4029 บริเวณซอยคลินิก พญ.ชนิดา รวมความยาว 3.15 กิโลเมตร เพราะชุมชนจะมีผลกระทบน้อยมาก สำหรับประชาชนในพื้นที่ป่าตองเห็นด้วย 90 %

ทั้งนี้ประชาชนต้องติดตามต่อไปว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแก้ไขหรือดำเนินการกับโครงการพิเศษ สายกะทู้- ป่าตอง อย่างไรบ้าง ซึ่งจะมีการรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งในเดือน ส.ค.2556 นี้ เพื่อสรุปข้อมูลทั้งหมดเสนอขอความเห็นชอบโครงการต่อกระทรวงคมนาคมในช่วงปลายปี 2557 ซึ่งตามแผนที่วางไว้ในช่วงต้นปี 2558 จะอยู่ในขั้นตอนการหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการ ที่ต้องใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3-4 ปี โดยงบประมาณในการก่อสร้างในเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 6,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม โครงการทางพิเศษสายนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก นอกจากสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าสู่เมืองป่าตองแล้ว ในอนาคตยังเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ารางเบาจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จึงทำให้การจราจรในจังหวัดนั้น เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับในปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกำลังจะเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนในอีก 2 ปีที่จะถึงนี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.