สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธี  เปิดศูนย์เตรียมอาชีวะด้านการโรงแรมและการบริการและด้านการเกษตร  ณ โรงเรียนเยาววิทย์

จังหวัดพังงา ประเทศไทย : เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิด “Yaowawit Pre-Vocational Education Academies” ศูนย์การเรียนรู้และเตรียมอาชีวะด้านการโรงแรมและการบริการและด้านการเกษตร ณ โรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยมี นายฟิลิปป์ กราฟ วอน ฮาร์ดเด็นเบิร์ก ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเยาววิทย์ ประธานมูลนิธิ ชิลเดร้นส์ เวิลด์ อคาเดมี ฟาวเดชั่น พร้อมหน่วยงานข้าราชการ เอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

โดยการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนเยาววิทย์และราษฎรครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงเรียนเยาววิทย์เมื่อครั้งล่าสุดในปีพุทธศักราช 2551 โดยนับตั้งแต่นั้นมา ทางโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในโครงการและหลักสูตรด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การก่อตั้งอาคารสถานที่ปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับโรงเรียนนานาชาติจากทั่วโลก สร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าโดยการติดตั้งแผงพลังงานจากแสงอาทิตย์บนพื้นที่ฟาร์มเกษตรของโรงเรียน ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม 3 หลัง โดยมีห้องพักจำนวน 12 ห้อง วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารส่วนห้องพักรับรองแขกผู้มาเยือนได้เข้าพักและใช้บริการในส่วน Yaowawit Lodge และเริ่มหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โดยในปีพุทธศักราช 2559 โรงเรียนเยาววิทย์ได้พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนโดยเน้นทางด้านการสร้างทักษะชีวิต ก่อตั้งศูนย์เตรียมอาชีวะดังกล่าวขึ้น โดยทางโรงเรียนได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือใน 2 หลักสูตรดังต่อไปนี้ “Yaowawit Pre-Vocational Hospitality Academy ศูนย์การเรียนรู้ด้านการโรงแรมและการบริการ โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร โรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (OVEC) โดยวิทยาลัยเทคนิคพังา และในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ‘Yaowawit Pre Vocational Agriculture Academy ระหว่างโรงเรียนเยาววิทย์และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเตรียมอาชีวะให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้นไป

ในโอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรการแสดงการรำประกอบเพลงร่อนแร่ โดยนักเรียนเยาววิทย์ ศูนย์เตรียมอาชีวะด้านการโรงแรมและการบริการ ห้องจำลองสำหรับนักเรียนฝึกภาคปฏิบัติจริงในส่วนงานด้านการโรงแรมและการบริการ แบ่งออกเป็นในส่วนงานต้อนรับแขกส่วนหน้า ห้องพักโรงแรม ร้านอาหาร และห้องครัว หลักสูตรและการฝึกอบรมจากผู้เชียวชาญของโรงแรมในเครือแมริออท ทรงทอดพระเนตรโครงการห้องสมุด การเรียนการสอนระบบสองภาษา ห้องฝึกทักษะสมองสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรแอโรสมิธ ทรงเสด็จฯพระราชดำเนินไปเยือนห้องพฤกษศาสตร์และกิจกรรมโครงการการเกษตรแบบ Permaculture ณ แปลงสาธิตการเกษตร และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนเยาววิทย์

โดยโรงเรียนเยาววิทย์และโครงการต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นนี้ จะเกิดขึ้นมิได้ หากปราศจากการผู้สนับสนุนและบุคคลสำคัญทั้ง 6 ท่าน รายนามดังต่อไปนี้

1. นางสุพัตรา จารุอริยานนท์ นักธุรกิจหญิงจากจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้มีอุปการะคุณและผู้อุปถัมภ์นักเรียนของโรงเรียนเยาววิทย์
2. Mr. Jens Moehrle ผู้อำนวยการอาวุโสของบริษัท Playmobil สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินงานของโรงเรียนและพัฒนาศูนย์การเกษตร
3. Mr. Frank Steinbacher รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ แห่งประเทศไทย ผู้ให้การสนับสนุนหลักของโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
4. Mr. Simon Philipps ผู้ให้การสนับสนุนหลักสูตรแอโรสมิธ จัดส่งอาจารย์ของทางโรงเรียนฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ณ ประเทศแคนาดา
5. Mr. David Teplitzky ผู้ใจบุญและช่วยเหลือในการระดมทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ เพื่อศูนย์การเรียนรู้อาชีวศึกษาเบื้องต้นด้านการเกษตร
6. นางเยาวพา บุญแสวง ผู้มีความเมตตาต่อโรงเรียนและเป็นผู้สนับสนุน ชาวอำเภอกะปง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์เตรียมอาชีวะด้านการโรงแรมและการบริการและด้านการเกษตร ณ โรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เปิดตัวต้นแบบศูนย์เตรียมอาชีวะโรงเรียนแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Mr. Julian Whistley – คณะกรรมการมูลนิธิ ชลิ เดรน้ ส ์ เวลิ ด ์ อแคเดมี, Mr. William Gaynor – คณะกรรมการมูลนิธิ ชลิ เดรน้ ส ์ เวลิ ด ์ อแค เดม,ี Mr. Jens Mohrie – Senior Director of International Business Development, Mr. Philipp Graf von Hardenberg – Founder of Yaowawit School
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์เตรียมอาชีวะด้านการโรงแรมและการบริการและด้านการเกษตร ณ โรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เปิดตัวต้นแบบศูนย์เตรียมอาชีวะโรงเรียนแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Mr. Damien Bohler – Director of Permaculture Learning Center, Mr. Philipp Graf von Hardenberg – Founder of YaowawitSchool,คณุหญงิกษมาวรวรรณณอยธุยา-คณะกรรมการมูลนิธิชลิเดรน้ส์เวลิด์อแคเดม,ีนายสเุทพยงยทุธ์–ผูอ้านวยการ วทิยาลยัเทคนิคพงังา,Mr.KarlHudson–AreaVisePresident-Thailand,Vietnam,Cambodia&Myanmar,นายพนัศกัด์เลยีง พบิ ูลย ์ – Director of Human Resources Thailand, Mr. Sean Panton – Co-Chairman& Director of Corporate Social Responsibility,นางสาวกญัญาภคับุญแกว้–ผูจ้ดัการมูลนิธิชลิเดน้ส์เวลิด์อแคเดมี