บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด จับคู่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนเอกชนชั้นนำในภูเก็ต

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า นครภูเก็ต และโรงเรียนเอกชนชั้นนำในจังหวัดภูเก็ตได้แก่ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษากะทู้ และโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา นำร่องการศึกษาจากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ โดยพิธีลงนามจัดขึ้น ณ ตึกอนุบาลโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากะทู้ และห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น ชั้น 2 อาคารจุงหัว โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาตามลำดับ

สถาบันผู้นำทางด้านดนตรีศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด จับคู่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนเอกชนชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต

สถาบันผู้นำทางด้านดนตรีศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด จับคู่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนเอกชนชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต

สถาบันผู้นำทางด้านดนตรีศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด จับคู่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนเอกชนชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต

สถาบันผู้นำทางด้านดนตรีศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด จับคู่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนเอกชนชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต

สถาบันผู้นำทางด้านดนตรีศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด จับคู่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนเอกชนชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต

สถาบันผู้นำทางด้านดนตรีศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด จับคู่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนเอกชนชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต

สถาบันผู้นำทางด้านดนตรีศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด จับคู่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนเอกชนชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต
สำหรับความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนดนตรียามาฮ่า นครภูเก็ต กับโรงเรียนขจรเกียรติศึกษากะทู้ และ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด กับ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ทุกฝ่ายได้มีความเห็นชอบร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือภายใต้ “โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรี” โดยให้ความสำคัญถึงการปลูกฝังทักษะด้านดนตรี เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ ให้ผู้เรียนมีจิตใจที่อ่อนโยน เสริมสร้างความคิดจินตนาการ ช่วยกระตุ้นให้มีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสัมพันธ์ระหว่างประสาทหู กล้ามเนื้อมือ ให้สอดคล้องกับการใช้ทักษะความคิด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ภายใต้หลักสูตร Yamaha Music Education เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาและพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีอย่างมีมาตรฐานเป็นสากลมากขึ้น การเรียนการสอนดนตรีสากลระบบ YAMAHA มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ครบถ้วน อาทิ การฟัง การร้องโน้ต การเรียน และทฤษฎีดนตรี รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบเป็นกลุ่ม (Group Lesson) และแบบส่วนตัว (Private ) เสริมประสบการณ์ดนตรีใหม่ให้กับเด็ก เด็กจะพัฒนาความสามารถทางดนตรีได้เป็นอย่างดีจากการช่วยเหลือและเป็นแรงผลักดันให้กันและกัน ยิ่งไปกว่านั้นการเรียนร่วมชั้นกับเพื่อนๆ ถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามหาศาลซึ่งจะสอนให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกันและรู้จักการเข้าสังคม ในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะเข้าใจความแตกต่างและเอกลักษณ์ของเพื่อนแต่ละคนด้วย