รถไฟรางเบาที่ประเทศสิงคโปร์
รถไฟรางเบาที่ประเทศสิงคโปร์

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (อาคารหลังใหม่) นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2554 เพื่อร่วมกันประสานวางแผนและแก้ไขปัญหาการจราจรจังหวัดภูเก็ต

น้ำประปาเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 ม.ค. 54 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกะรน นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ภูเก็ตเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 มกราคม 2554 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต และคณะทำงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน