สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 12 ท่าน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปล่อยปลาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมการศึกษาวิจัยของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อบรมเชิงปฏิบัติการ “ร้องเล่น เต้นสนุก” เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้กับเด็กปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในแต่ละด้านได้อย่างเหมาะสม