โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการฝึกพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาแล้ว ยังเป็นการฝึกมารยาททางสังคมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปลูกฝังให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาไทย

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (บรท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา และกลุ่มโรงแรมคอร์ทหยาด


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 12 ท่าน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปล่อยปลาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมการศึกษาวิจัยของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อบรมเชิงปฏิบัติการ “ร้องเล่น เต้นสนุก” เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้กับเด็กปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในแต่ละด้านได้อย่างเหมาะสม