เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 ส.ค. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมกับการสอน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมกับการสอน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อบรมสุนทรียสนทนา (dialogue) ตามโครงการจัดการความรู้และพัฒนาจิตสำนึกจิตวิวัฒน์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่อง สุนทรียสนทนา อันเป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในโครงการ กศ.บป. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) รวม 4 หลักสูตร ดังนี้

18 สิงหาคมของทุกปี สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานศึกษา ต่างจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ด้วยจุดประสงค์หลักเพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สัมมนา แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้าน GIS (Next Generation GIS Software Development)

นายมานพ ชาชิโย คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ทวีพร  ณ นคร อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ อาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สัมมนา “SEO (Search Engine Optimization) ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ

Phuketindex.com On Campus กลับมาเยือน ม.อ.ภูเก็ตอีกครั้ง คราวนี้ไม่ได้กลับมาคุยกับพี่ไก่ จิรเมธ คนใจดี แต่เป็นน้องๆเฟรชชี่คนน่ารัก ดาวและเดือนสาขาจีนศึกษา หลักสูตรนานาชาติ…..น้องขนมและน้องเดช

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายในงาน “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 13”   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “เทคนิคการประดิษฐ์เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้อนุรักษ์รูปแบบการประดิษฐ์เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ เกิดทักษะในการประดิษฐ์เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ ให้เหมาะสมกับการแสดง และสภาพทางเศรษฐกิจ

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ บริษัทภูเก็ตอัลฟ่า  เอนจิเนียริ่ง จำกัด จัดประกวดภาพถ่าย “Phuket in Green Season” ความงามที่ซ่อนเร้นของเมืองภูเก็ต ยามหน้าฝน

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดแข่งขันดนตรีไทยระดับนักเรียน “ราชภัฏภูเก็ตสังคีต” ครั้งที่ 2

13 โรงเรียนการกุศลเขตภาคใต้ ร่วมแข่งขันกีฬาการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา “พุทธรักษาเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ 25-29 ส.ค.นี้ ที่ภูเก็ต