ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 70 ศึกษาดูงานภูเก็ต

วันที่ 8 มี.ค. 61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตประชุม ก.บ.ก. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันที่ 26 ก.พ. 61 ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นาย นรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตชั้น 2 นาย นรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ผู้ว่าฯภูเก็ตประชุมติดตามงานตามโครงการวาระยามเช้าบำบัดทุกข์บำรุงสุข

เวลา 07.30 น. วันที่ 6 ก.พ.61 ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบภูเก็ต

วันที่ 6 ก.พ. 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รองผู้ว่าฯภูเก็ตพบปะผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

วันที่ 1 ก.พ. 61 ที่โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ประชุมการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ห้องคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

แขวงทางหลวงภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 แห่ง

วันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสการประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 30 ม.ค. 61 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ห้องคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 /2561

วันที่ 29 ม.ค.61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัล

ภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมการรับรองคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 26 ม.ค. 61 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต