มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนป.ตรี โท เอก ปีการศึกษา 2553 สำหรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับป.ตรี โท เอก จะเปิดรับสมัครในช่วง 15 สิงหาคม-30 กันยายน 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปี 2553

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552 เพื่อ เป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกา (ฟุลไบรท์) Thailand – U.S. Educational Foundation เปิดรับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการทำวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 2 ประเภท ดังนี้

“ศูนย์บ้านจีน” มอบทุนการศึกษา เพื่อเรียนภาษาจีน ณ สถาบันต่างๆ ในประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป หันมาศึกษาภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น และทางศูนย์ฯเล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีนที่กำลังแพร่ขยายไปทั่วโลก จึงได้ดำเนินการจัดสอบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุกๆ ปี รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์จะเสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว) จำนวนหนึ่ง แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่มีความสนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของสวิตเซอร์แลนด์