รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของส่วนราชการ ภายใต้โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ เพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการมีการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของส่วนราชการ ภายใต้โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ เพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการมีการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ตนายนิสิต จันทร์สมวงค์