Sala Bua Restaurant @ Impiana Resort Patong Phuket

ร้านอาหารศาลาบัว ณ โรงแรมอิมเพียน่าป่าตอง ตกแต่งร้านสไตล์บ้านไทย เต็มไปด้วยสระบัว จึงเป็นที่มาของชื่อร้านอาหารว่า ศาลาบัว