คณะการบริการและการท่องเที่ยว (บรท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา และกลุ่มโรงแรมคอร์ทหยาด


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 12 ท่าน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปล่อยปลาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมการศึกษาวิจัยของนักศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา กองทุนสิรินธรเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2553 รายละเอียดดังต่อไปนี้

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจบตรีหรือโทที่มีผลการเรียนระดับดี (ตรี 3.00 ขึ้นไป โท 3.60 ขึ้นไป) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อบรมเชิงปฏิบัติการ “ร้องเล่น เต้นสนุก” เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปใช้กับเด็กปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในแต่ละด้านได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยวาเซดะ  ประเทศญี่ปุ่น  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรของสำนักงาน กทช. หรือบุคคลภายนอก เข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2552 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 60 คน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครนักเรียนในโครงการรับนักเรียนจากชนบทเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนอุดหนุนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปกติ (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนป.ตรี โท เอก ปีการศึกษา 2553 สำหรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับป.ตรี โท เอก จะเปิดรับสมัครในช่วง 15 สิงหาคม-30 กันยายน 2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปี 2553

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2552 เพื่อ เป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกา (ฟุลไบรท์) Thailand – U.S. Educational Foundation เปิดรับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการทำวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 2 ประเภท ดังนี้

“ศูนย์บ้านจีน” มอบทุนการศึกษา เพื่อเรียนภาษาจีน ณ สถาบันต่างๆ ในประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป หันมาศึกษาภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น และทางศูนย์ฯเล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีนที่กำลังแพร่ขยายไปทั่วโลก จึงได้ดำเนินการจัดสอบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้