โครงการประกวดภาพถ่ายฯ ทต.วิชิต 2556

โครงการประกวดภาพถ่ายฯ ทต.วิชิต 2556

ภาพ ภูมิปัญญาบนสายน้ำ
ภาพ ภูมิปัญญาบนสายน้ำvichit 

นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดภาพถ่าย ตามโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “รัก (ษ์) วิชิต” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตตำบลวิชิตให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมี นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ภูเก็ต โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม
ชื่อภาพ ภูมิปัญญาบนสายน้ำ สถานที่ คลองมุดง โดย นายชูศักดิ์ อุทัยภาณุมาศ

ประเภทวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม

รางวัล ชนะเลิศ
ชื่อภาพ วิถีแห่งความสุข สถานที่ คลองมุดง โดย นายณัฐพล เชื้อสมัน

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
ชื่อภาพ คนวิชิต (สู้) ชีวิต สถานที่ คลองมุดง โดย นายภาณุวัฒน์ แน่นดี

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 
ชื่อภาพ วีถีชีวิตพอเพียง สถานที่ คลองมุดง โดย นายสุรศักดิ์ เสณีตันติกุล

รางวัล ชมเชย 3 รางวัล
ชื่อภาพ มุ่งหน้า สถานที่ คลองมุดง โดย นายผดุงศักดิ์ สุพร
ชื่อภาพ สายน้ำหล่อเลี้ยงคลองมุดง สถานที่ คลองมุดง โดย นายเอกรัฐ พงศ์ธนาพาณิช
ชื่อภาพ อยู่ร่วมกันที่มุดง สถานที่ คลองมุดง โดย นายฤทธิพล บุณยัษเฐียร

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว

รางวัล ชนะเลิศ
ชื่อภาพ ฟ้าสวยทะเลใสที่เขาขาด สถานที่ เขาขาด โดย นายพรสิทธิ์ ธรรมานุภาพ

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
ชื่อภาพ เช้าสดใส สถานที่ คลองมุดง โดย นายผดุงศักดิ์ สุพร

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 
ชื่อภาพ อ่าวมะขามยามเย็น สถานที่ อ่าวมะขาม โดย นายเก็ตกาญจน์ สกุลทัพ

รางวัล ชมเชย 3 รางวัล
ชื่อภาพ พลิ้วไหว สถานที่ อ่าวยนต์ โดย นายสุรศักดิ์ เสณีตันติกุล
ชื่อภาพ ปูลมกล้ามแดง สถานที่ คลองมุดง โดย นายชาญเอกราช คลี่กลาง
ชื่อภาพ สีสันยามน้ำลด สถานที่ คลองมุดง โดย นายชัชรวิช ผลสิน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.