บริจาคโลหิต, ให้ชีวิต

บริจาคโลหิต, ให้ชีวิต

ราไวย์, ภูเก็ต – โรงแรมเดอะวิจิตร รีสอร์ท ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการแก่พนักงานของโรงแรม รวมทั้งโรงแรมและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนมารับบริจาคโลหิตที่โรงแรม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทางโรงพยาบาลเก็บสะสมโลหิต เพื่อผู้ป่วยในยามจำเป็น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.