ชี้เป้า ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้าง มีเงื่อนไขอย่างไร

ชี้เป้า ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้าง มีเงื่อนไขอย่างไร

ประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย รวมถึงยังสามารถนำประกันชีวิตลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกด้วย

เงื่อนไขของประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

สำหรับผู้ที่มีเงินได้ สามารถขอรับสิทธิลดหย่อนภาษีได้จากการทำประกัน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47(1)(ง) กำหนดให้ผู้มีเงินได้สามารถนำค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไปในปีภาษีนั้น ๆ มาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยเบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

  • ต้องเป็นเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายให้กับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
  • ต้องเป็นประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • กรณีมีการจ่ายเงินคืนทุกปีระหว่างทาง เงินที่ได้รับคืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยรายปี
  • กรณีที่มีการจ่ายเงินคืนตามช่วงเวลา เงินที่ได้รับคืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสมของแต่ละช่วงเวลา

 

นอกจากนี้ ยังมีประกันชีวิตแบบพิเศษบางประเภทที่สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นอีก ได้แก่

  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาท แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
  • ประกันสุขภาพ สำหรับค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่จ่ายไปเพื่อคุ้มครองตนเองและคู่สมรส สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

 

ประเภทของประกันชีวิตลดหย่อนภาษี
ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

  • ประกันชีวิตแบบทั่วไป เป็นประกันชีวิตที่คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกรูปแบบความคุ้มครองได้ตามความต้องการ เช่น ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตแบบประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันชีวิตที่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยในช่วงหลังเกษียณ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรายปีเมื่อครบกำหนดอายุสัญญา

 

เงื่อนไขในการขอลดหย่อนภาษี
ผู้มีเงินได้ที่ต้องการนำค่าเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหย่อนภาษีจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) โดยต้องแนบหลักฐานแสดงการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ค่าเบี้ยประกันชีวิต ให้กับกรมสรรพากรด้วย

นอกจากนี้ ผู้มีเงินได้จะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เริ่มชำระเบี้ยประกันชีวิต และต้องเป็นผู้มีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40(1) ถึง (6) ของประมวลรัษฎากร

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้มีเงินได้ที่ต้องการลดหย่อนภาระภาษีเงินได้ การเลือกซื้อประกันชีวิตเพื่อนำมาหักลดหย่อนภาษีควรพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้รอบคอบ เพื่อให้สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

Photos and Web Content by Primal Co., Ltd.

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.