โครงการตะวันยิ้มปี 59

โครงการตะวันยิ้มปี 59

03 TAWAN YIM by Sunshine Radio

ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ด้วยบริษัท วี.ซี สปอต โปรดั๊กชั่น จำกัด ผู้ผลิตราการ Sunshine Radio F.M.96.75MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และผู้ผลิตนิตยสาร Together Magazine ได้จัดให้มี โครงการตะวันยิ้ม’59 ตอน “แต้มสี เติมฝัน ปันสุข ให้น้อง” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมอุปกรณ์การเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ รวมถึงทุนการศึกษา จากผู้ฟังรายการ หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ขาดแคลนในเขตจังหวัดภูเก็ตในปี 2559 ได้คัดเลือก โรงเรียนบ้านบางคู อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยจะทำกิจกรรมและมอบสิ่งของทั้งหมด

04 TAWAN YIM by Sunshine Radio 05 TAWAN YIM by Sunshine Radio 01 TAWAN YIM by Sunshine Radio 02 TAWAN YIM by Sunshine Radio 06 IMG_1630.JPG

ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเพียรพยายามเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต เป็นกำลังใจ แก่ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และครอบครัว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคน อีกทั้งยังได้แสดงถึงมิตรภาพ น้ำใจ และความสำมัคคีในสังคมไทย

ภาพถ่ายกิจกรรม http://events.phuketindex.com/tawan-yim-by-sunshine-radio-6296.html

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.