ซอยด๊อกหนุนภูเก็ต เตรียมเป็นจังหวัดแรกปลอดพิษสุนัขบ้าในไทย

ซอยด๊อกหนุนภูเก็ต เตรียมเป็นจังหวัดแรกปลอดพิษสุนัขบ้าในไทย

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย หน่วยงานพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ที่ดำเนินงานทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในภูเก็ตมาเป็นเวลา 20 ปีแสดงความยินดีที่นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ประกาศว่า กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดภูเก็ตจะร่วมกันผลักดันให้เกิดการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับจังหวัดให้สำเร็จเป็นที่แรกของประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ต

องค์กรด้านสุขภาพระดับสากล อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์กรรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก (GARC) มีการบันทึกสถิติเช่นเดียวกันว่าวิธีที่ดีที่สุดในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในคนคือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข การฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข 70% ในพื้นที่จะสามารถหยุดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้ เช่นเดียวกับการทำหมันสุนัขซึ่งตามข้อมูลพบว่าการทำหมันสุนัข 80% ในพื้นที่จะสามารถควบคุมจำนวนสุนัขได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการทำหมันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เดิมจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด การฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขควบคู่กันจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่เป็นกลไกธรรมชาติในการป้องกันไม่ให้สุนัขหน้าใหม่เข้ามาในพื้นที่

นายสัตวแพทย์ตันติกร รุ่งพัฒนะ ผู้อำนวยการโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวประเทศไทย กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลมูลนิธิฯ ได้ทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขมากกว่า 80% ของพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตแล้วด้วยวิธีการจับสุนัขจากถิ่นที่อยู่มาทำหมัน ฉีดวัคซีนและปล่อยกลับสู่ถิ่นเดิมในวันเดียวกันที่เรียกว่ากระบวนการ CNVR ซอยด๊อกได้ทำงานอย่างต่อเนื่องหลายปีเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ในขณะนี้กำลังเน้นการทำหมันแมวในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากสุนัขลดจำนวนลงมาก

“มูลนิธิฯ รู้สึกยินดีกับการประกาศในครั้งนี้และต้องการให้ภูเก็ตเป็นพื้นที่ปลอดโรคมานานแล้ว แต่ด้วยข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ เช่นการสำรวจประชากรสุนัขรวมถึงแมวที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นส่วนงานของกรมควบคุมโรคที่กำหนดมาตรฐานขึ้นมา ทำให้ที่ผ่านมาแม้ภูเก็ตจะไม่พบโรคพิษสุนัขบ้ามาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถประกาศได้ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ยินดีร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในไทยอย่างเป็นทางการ” นายสัตวแพทย์ตันติกรกล่าว

ตลอดการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการออกหน่วยให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนสัตว์ในแต่ละตำบล การออกหน่วยบริการด้านสวัสดิภาพสัตว์ชุมชน (Community Outreach Programme: COP) เพื่อให้บริการทำแผลและรักษาสุนัขและแมวในชุมชนรอบเกาะภูเก็ต การทำหมันฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพสุนัขในบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนโครงการการศึกษาเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ที่ให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียนเรื่องการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้าและการใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์ในชุมชน

ซอยด๊อกพร้อมเดินหน้าต่อในการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดในจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้พร้อมสำหรับการประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ รวมถึงขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ โดยการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน มูลนิธิฯ เชื่อมั่นว่าปัญหาสัตว์จรจัดไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ อธิบดีกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดภูเก็ตมีแผนการประชุมในเดือนกรกฎาคม ร่วมด้วยนายสัตวแพทย์ตันติกรในฐานะตัวแทนจากซอยด๊อก และเยี่ยมชมการทำงานที่ศูนย์พักพิงของซอยด๊อกเพื่อเรียนรู้การดำเนินโครงการ CNVR เพิ่มเติม

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยสนับสนุนการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปี เฉพาะปี พ.ศ. 2565 มูลนิธิฯ ได้รักษาสุนัขและแมวในชุมชนที่บาดเจ็บ ป่วยผ่านโครงการหน่วยบริการด้านสวัสดิภาพสัตว์ชุมชนกว่า 10,000 ตัว และมีนักเรียนที่ร่วมโครงการการศึกษาเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ทั้งสิ้นกว่า 11,000 คน ขณะนี้มูลนิธิฯ ยังคงเดินหน้าโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและได้ขยายการทำงานไปยังจังหวัดอื่นอาทิ หน่วยทำหมันเคลื่อนที่ 14 หน่วยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและจังหวัดภาคใต้ ขณะนี้กำลังมุ่งหน้าทำหมันสัตว์ถึงยอดหนึ่งล้านตัวซึ่งคาดว่าจะสำเร็จภายในสิ้นปีนี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.