แห่งแรกในไทย ซอยด๊อกเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสวัสดิภาพสัตว์

แห่งแรกในไทย ซอยด๊อกเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสวัสดิภาพสัตว์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย จ.ภูเก็ต เปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสวัสดิภาพสัตว์สำหรับนักเรียนและเยาวชนเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยมี นายธะเนต นาวาล่อง ปลัดอำเภอถลาง ผู้แทนจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดี รวมถึงต้อนรับตัวแทนเยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตจำนวน 26 คน ประเดิมเยี่ยมชมและทำกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้ของมูลนิธิฯ
ศูนย์การเรียนรู้ ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ นับเป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อสวัสดิภาพสัตว์แห่งแรกในประเทศไทย สามารถรองรับผู้เรียนได้สูงสุด 40 คนต่อครั้ง ซึ่งจะได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตและภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป
“การเผยแพร่ความรู้เรื่องสวัสดิภาพสัตว์นั้นต้องทำควบคู่กับการควบคุมประชากรสัตว์จรจัด เพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนไม่สามารถอาศัยแค่การทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวอย่างเดียว แต่มนุษย์เองก็ต้องมีทัศนคติและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ที่ถูกต้องด้วย” นางสาวกิรณี นรบาล ประธานมูลนิธิฯ กล่าวระหว่างเปิดงาน

ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯเริ่มดำเนินการในปีพ.ศ. 2561 และจนถึงปัจจุบันมีครูที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 861 คนและนักเรียน 15,058 คน ทั้งในพื้นที่ภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียงและพื้นที่อื่น ๆ โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ ต่าง ๆ อาทิ การแสดงบทบาทสมมุติ การระดมความคิด และการจัดทำโครงงาน รวมทั้งการเดิน ทัศนศึกษาที่ศูนย์พักพิงของมูลนิธิฯ เพื่อปลูกฝังจิตใจเมตตาต่อสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์จรจัดให้แก่เยาวชน และการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ สัตว์เลี้ยงถูกทอดทิ้งและการติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าสู่คนได้ในระยะยาว

นอกการให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ แล้ว ทางมูลนิธิฯก็ยังได้ร่วมกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือหลักสูตรในโรงเรียน เช่นการจัดค่ายเยาวชนฤดูร้อน การออกบูธในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต และในวันเปิดศูนย์การเรียนรู้ก็ได้เรียนเชิญเยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตมาร่วมกิจกรรมด้วย

“น้อง ๆ เยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะ อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการให้เด็กที่เคยสูญเสียโอกาสที่จะได้เติบโตในครอบครัวของตัวเอง ได้เติบโตในทิศทางที่เหมาะสมอย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นมากที่สุด ตามแนวคิดการทำงานของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ การจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้เรื่องสวัสดิภาพสัตว์และการอยู่ร่วมกันกับสัตว์ในสังคมได้ จะช่วยส่งเสริมให้พวกเขามีจิตใจที่มีเมตตาต่อสัตว์ รู้จักแบ่งปัน และมีองค์ความรู้เพื่อป้องกันตัวเองและคนรอบข้างได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทั้งมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย” นายณัฐวุฒิ คำเงิน ผู้จัดการฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ ให้ข้อมูล

กิจกรรมการเรียนรู้ของมูลนิธินั้นอยู่นอกเหนือจากบทเรียนพื้นฐานในห้องเรียน ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดให้แต่ละโรงเรียนจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม จิตสานึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม รวมไปถึงพัฒนาด้านการคิดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมีครูเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ที่มีอยู่จริงในสังคม ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากคณะครูและสถานศึกษาเป็นอย่างดี

แห่งแรกในไทย ซอยด๊อกเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสวัสดิภาพสัตว์
แห่งแรกในไทย ซอยด๊อกเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสวัสดิภาพสัตว์

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.