โรงเรียนบ้านเกาะนาคา เรียนรู้เรื่องสวัสดิภาพสัตว์กับซอยด๊อก

โรงเรียนบ้านเกาะนาคา เรียนรู้เรื่องสวัสดิภาพสัตว์กับซอยด๊อก

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย หรือซอยด๊อก ได้ทำกิจกรรม “ครอบครัวรักษ์สัตว์” ร่วมกับโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ภายใต้โครงการ “คนรักษ์สัตว์ สัตว์รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นกิจกรรมหลังจากที่ตัวแทนครูได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกับทางมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย โดยครูที่เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวได้กลับมาวางแผนในการถ่ายทอดความรู้ด้านสวัสดิภาพสัตว์แก่นักเรียน และกิจกรรมล่าสุดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมานี้ก็ถือเป็นตัวชี้วัดความรู้ความเข้าใจอันดีของเหล่านักเรียน รวมถึงความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ของครูในเรื่องนี้ โดยมีการแสดงบทบาทสมมติให้เพื่อน ครู และผู้ปกครองได้ชม ซึ่งการแสดงนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นักเรียนได้ตระหนักในเรื่องของความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์ รับรู้ถึงสวัสดิภาพของสัตว์ที่ควรได้รับ และยังเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของพิษสุนัขบ้าและการป้องกันอย่างถูกวิธีอีกด้วย

เนื่องจากเล็งเห็นว่าโรงเรียนบ้านเกาะนาคาตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะที่ห่างจากเมืองพอสมควร ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม นิยมเลี้ยงแมวเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านทำให้มีแมวจำนวนนับร้อยบนเกาะ และถูกนำมาปล่อยในโรงเรียน ทำให้เป็นภาระของโรงเรียน อีกทั้งชาวบ้านบนเกาะยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ นางน้ำอ้อย ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาคาและคณาจารย์ จึงให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจที่ถูกวิธีแก่เด็กนักเรียน ความรู้ในเรื่องสวัสดิภาพสัตว์นี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพราะครอบคลุมความรู้ในเรื่องการแก้ไขปัญหาแมวจร การควบคุมประชากรแมวอย่างถูกวิธี รวมถึงการเลี้ยงแมวอย่างถูกวิธี และความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์ หลังจากได้เรียนรู้เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ไปแล้ว นักเรียนเหล่านี้จะสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อให้กับสมาชิกครอบครัว และต่อยอดไปในชุมชนได้

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆ ลงสู่การเรียนการสอนในคาบ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ แต่สามารถเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างดีและยั่งยืน โดยคณาจารย์ได้คิดค้นกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนกลุ่มนั้นๆ สามารถซึมซับความรู้ได้ง่ายที่สุด เช่น ระดับช่วงชั้นอนุบาล 1-3 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปะติดภาพสัตว์เลี้ยงของฉัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านความคิดและจินตนาการผ่านผลงานที่สอดแทรกเรื่องของสัตว์เลี้ยง และปูพื้นฐานในการเรียนรู้ถึงความรับผิดชอบในการมีสัตว์เลี้ยง ในขณะที่ ระดับช่วงชั้นประถมศึกษา 1-6 นั้นใช้เวลา 5 สัปดาห์ในการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และนำไปใช้ โดยการแสดงบทบาทสมมติเพื่อสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้มา

นอกจากการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านเกาะนาคาแล้ว มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยยังได้จัด หน่วยทำหมันเคลื่อนที่ไปยังเกาะนาคาในวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม อีกด้วย เนื่องจากได้รับข้อมูลมาจากทางผู้อำนวยการของโรงเรียนว่า ในบริเวณโรงเรียนและชุมชนมีแมวจรจัดไม่น้อยกว่า 120 ตัว และไม่เคยมีการควบคุมประชากร การเข้าไปช่วยในการทำหมันในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยลดการเพิ่มจำนวนประชากรแมวจรจัดแล้วยังได้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการสังเกตและได้เห็นถึงประโยชน์ในการคุมประชากรที่ถูกต้องอย่างเป็นรูปธรรม

หลังจากนี้ ทางมูลนิธิจะเข้าไปช่วยจัดสรรพื้นที่ในการให้อาหารแมวจรจัดอย่างเป็นที่เป็นทาง เพื่อลดปัญหาความสกปรก และกลิ่นเหม็นต่างๆ ภายในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการสอนความรับผิดชอบให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนว่านอกจากเลี้ยงแล้ว สิ่งที่ต้องทำให้กับสัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้าง เช่น แบ่งหน้าที่ในการทำความสะอาดและให้อาหารอย่างถูกวิธี เป็นต้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.