ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านใสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ ที่ได้รับคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2560

ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านใสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ ที่ได้รับคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2560

วันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่มัสยิดบ้านไสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ นายกมลชัย ขวดแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2560 ที่หมู่ที่ 7 บ้านไสยวน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านใสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2560

จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านใสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2560

จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านใสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2560

นายสนิท กล่าวว่า สำหรับโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) แล้ว ตั้งแต่ ปี 2558 เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้แก่หมู่บ้านที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการบ้านสวย เมืองสุข น้อมรำลึกการกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทย และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นอกจากจะเป็นการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลในการที่จะสร้างเสริมความเข้มแข็งในระดับฐานรากแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้ หมู่ที่ 7 บ้านสยวน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี 2560 โดยภายในหมู่บ้านมีการปลูกผักปลอดสารพิษมากมายตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังมีผลงานอีกมากมาย อาทิเช่น รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี 2558 เป็นหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินระบบมาตรฐานงานชุมชน ประเภทผู้นำ ประจำปี 2556 รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี 2558 เป็นต้น

Related Post

รวมสิ่ง ที่ควรพิจารณา ก่อนเลือก คลินิกทันตกรรม ราคาจัดฟันถูก ใน ชลบุรี

รวมสิ่ง ที่ควรพิจารณา ก่อนเลือก คลินิกทันตกรรม ราคาจัดฟันถูก ใน ชลบุรี

สุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะในส่วนของสุขภาพช่องปากและฟัน เพราะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพบหมอฟัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.