ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลเมืองกะทู้ หารือวางแผนจัดโครงการ “ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง”

ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลเมืองกะทู้ หารือวางแผนจัดโครงการ “ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง”

คณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ร่วมประชุมหารือและวางแผน ภายใต้โครงการ “ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ซึ่งทำร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อสนับสนุนการนำความรู้ทางวิชาการไปรับใช้สังคม ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่มีช่องว่างความรู้เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยคณะการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิเทศศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกันในรูปแบบของการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ชุมชนมีส่วนร่วม เข้าไปพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองกะทู้ ซึ่งมีวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาชุมชนอย่างแท้จริงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ต่อไป ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.