โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต… ทางเลือกใหม่ของบริการสุขภาพ


โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

“ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดั่งครอบครัว”

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดตั้งขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดภูเก็ตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการให้บริการด้านสาธารณสุข อันเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลของโรงพยาบาลรัฐไม่พอเพียง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาล ต้องรอคอยการตรวจวินิจฉัยโรคเป็นเวลานาน ตลอดจนไม่อาจได้รับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ภายในได้ทั้งหมด เพราะเตียงผู้ป่วยมีจำกัด หากจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก

เพื่อให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะเป็นสถานบริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ที่มีมาตรฐาน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวภูเก็ตได้โดยเร็ว มีการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้จ้างบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีประสบการณ์ บริหารกิจการโรงพยาบาลมานานกว่า 33 ปี มีโรงพยาบาลในเครือข่าย 19 แห่งทั่วประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงพยาบาล

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

ข้อมูลโรงพยาบาล

ชื่อ : โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ขนาด : 190 เตียง (เปิดให้บริการช่วงแรก จำนวน 129 เตียง)
ประเภท : โรงพยาบาลให้บริการรักษาโรค ระดับให้บริการทุติยภูมิ
ที่ตั้ง : 18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
พื้นที่ : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 อาคาร คือ
1. อาคารโรงพยาบาล 10 ชั้น ห้องผู้ป่วยพิเศษ
2. อาคาร 5 ชั้น ห้องผู้ป่วยรวม และหอพัก
การเปิดให้บริการ : ผู้ป่วยนอก (OPD) 1 มิถุนายน 2554 (เปิดให้บริการ วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08:30–16:00 น.) ผู้ป่วยใน (IPD), แผนกฉุกเฉิน 1 กรกฏาคม 2554 (ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

ที่อยู่ติดต่อ
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร: 076-358888 แฟกซ์: 076-354817

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

“บริการด้วยความสะดวกสบาย เครื่องมือทันสมัยในราคาไม่แพง”

ศูนย์ตรวจโรคทั่วไป

ให้บริการโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วย พร้อมด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล

 • บริการตรวจโรคทั่วไปโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปทุกวันจันทร์-ศุกร์ 8:30 – 16:00 น.
 • บริการการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
 • บริการการตรวจทางรังสีด้วยระบบดิจิตอลโดยสมบูรณ์โดยไม่ใช้แผ่นเอกซเรย์
 • บริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยห้องตรวจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
 • บริการส่งต่อแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา
 • บริการแผนกฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

คลินิกนอกเวลา

เพื่อรองรับผูปวยที่ไมสามารถมาไดในชวงเวลาราชการ อีกทั้งยังเปนการลดการเสียเวลาของทั้งตัวผูปวยเองและญาติของผูปวย ทำใหไมตองรอนานโดยคลินิกนอกเวลา เปดใหบริการตั้งแต เวลา 16.00-20.00 น. ในวันจันทร-ศุกร และเปดใหบริการในวัน เสาร-อาทิตย รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ โดยแตละแผนกจะเปดใหบริการในชวงวันและเวลาที่แตกตางกันไปในแตละเดือน ทั้งนี้ผูปวยที่ตองการมาใชบริการคลินิกนอกเวลาสามารถสอบถามตารางเวลาไดที่ โทร.076-358888

ทีมแพทย์เฉพาะทาง

 • แพทย์สูติ-นรีเวช
 • แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป
 • แพทย์กุมารเวช
 • แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • แพทย์อายุรกรรม
 • ทันตแพทย์

“มีแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้บริการประชาชน”

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

แผนกกายภาพบำบัด

ให้บริการการรักษาด้านกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรคกระดูกและข้อ โดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญเฉพาะทาง อีกทั้งเครื่องมือที่มีความทันสมัยและเป็นเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเน้นความสำคัญของผู้มารับการรักษาเป็นหลัก รวมถึงความเอาใจใส่ในการดูแลรักษาดุจญาติมิตร

 • กายภาพบำบัดผู้ป่วยทางระบบกระดูกและข้อ
 • กายภาพบำบัดผู้ป่วยทางระบบประสาทและไขสันหลัง
 • กายภาพบำบัดผู้ป่วยสูงอายุ
 • การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ป่วยทางโรคทรวงอก
 • การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบหัวใจ และหลอดเลือด
 • การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็ก

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

แผนกไตเทียม

ให้บริการฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคไต ด้วยเครื่องฟอกเลือดจำนวน 14 เครื่อง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 14 คน/รอบ 2 รอบ/วัน พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลตนเองภายหลังรับบริการ ด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้เฉพาะทาง ซึ่งมีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวก “มาตรฐานเอกชน ในราคาของรัฐ”

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

แผนกรังสี

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้การบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับในการวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งส่งผลให้สามารถวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และรักษาได้ทันท่วงที

CT Scan เป็นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 slices เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพด้วยความเร็วและความละเอียดสูง สามารถสร้างภาพได้ถึง 64 ภาพ ในครั้งเดียวของรอบการหมุน หรือสแกน (360องศา) ด้วยความเร็วเพียง 0.4 วินาที ทำให้ได้ภาพถึงกว่า 2,000 ภาพ ส่งผลให้การตรวจมีความแม่นยำสูง โดยเฉพาะอวัยวะภายในที่มีการเคลื่อนไหว อย่างเช่น หัวใจ ด้วยเครื่องดังกล่าวสามารถให้เกิดภาพที่ชัดเจน ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงส่วนต่างๆ ของร่างกาย อาทิ เส้นเลือด เนื้อเยื่อ กระดูก หัวใจ หรือแม้แต่ท่อลมในบริเวณปอด ด้วยเหตุนี้เครื่องดังกล่าวจึงเอื้อประโยชนทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยโรค และการวางแผนการรักษา ให้ผู้รับการรักษาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ไม่ต้องนอนพักและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

นายแพทย์จักร สมณะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต“โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลที่เกิดจากภาษีของชาวภูเก็ต ที่เปิดให้บริการเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ระดับคุณภาพ ซึ่งมาในรูปลักษณ์แบบเอกชน แต่ราคาเบาๆ เหมือนโรงพยาบาลรัฐ” นายแพทย์จักร สมณะ ผอ.โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต ให้คำนิยามถึงสถานพยาบาลน้องใหม่บนเกาะภูเก็ต ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ พร้อมกับร่วมพูดคุยคลายข้อสงสัยในประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

ราคาค่ารักษา-ค่ายา ไม่แพงจริงหรือ ?

จริงแน่นอนครับ เพราะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเจ้าของโรงพยาบาลแห่งนี้คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งใช้งบประมาณของรัฐ นั่นก็คือภาษีของพี่น้องประชาชน นำมาซื้อกิจการจนเกิดเป็นสถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย และได้ทำการว่าจ้างเซ็นสัญญากับ โรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน นำมาดูแลทั้งโครงสร้างการบริหารจัดการ และการคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์ จึงทำให้มาตรฐานการรักษา งานบริการ และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เทียบเคียงกับโรงพยาบาลเอกชน แต่สาเหตุที่ราคาไม่แพงก็เพราะ อัตราค่ารักษาพยาบาลและค่ายาจะคิดเท่ากับโรงพยาบาลของรัฐ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนอัตราค่าห้องพักแบ่งออกเป็น ห้องพิเศษ VIP 2,800 บาท/วัน ห้องเตียงเดี่ยว 1,800 บาท/วัน ห้องเตียงคู่ 800 บาท/วัน ห้อง ICU 2,000 บาท/วัน ห้องผู้ป่วยรวม 300 บาท/วัน อัตราค่าฟอกไต 2,000 บาท/ครั้ง ผมจึงอยากฝากให้ประชาชนอย่ากังวลว่าจะต้องจ่ายสตางค์จำนวนมาก เพราะราคาของเราไม่แตกต่างจากโรงพยาบาลรัฐอื่นๆ ในภูเก็ตอย่างแน่นอน อีกทั้งตอนนี้ยังได้เปิดรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทอง บัตรประกันสังคม และบริษัทประกันภัยต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบแล้ว

จุดเด่น-จุดขาย ของโรงพยาบาลแห่งนี้คืออะไร ?

บริษัทโรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดดำเนินการบริหารกิจการโรงพยาบาลมานานกว่าหลายสิบปี โดยมีโรงพยาบาลในเครือ 19 แห่ง ทั่วประเทศ และด้วยคุณภาพและประสบการณ์ก็ได้ถูกส่งผ่านมาสู่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมุ่งหวังให้เป็นสถานพยาบาลของประชาชน ที่ให้บริการคุณภาพเป็นเลิศระดับประเทศ และเพื่อสร้างความประทับใจทุกครั้งแก่ผู้รับบริการ โดยให้การบริการทั้งในด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกายเชิงรุกและเชิงรับ ในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิให้กับประชาชน โดยมีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักๆ ได้แก่ เวชกรรมทั่วไป อายุรกรรม สูติ-นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ กายภาพบำบัด ไตเทียม และทันตกรรม

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เปดใหบริการ เพื่อตอบสนองตอความตองการดานการใหบริการทางสาธารณสุขแกประชาชน โดยมีบุคลากรทางการแพทยผูเชี่ยวชาญอยางเพียงพอ มีเครื่องมือ เทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย มีเตียงรองรับผูปวย อยางเพียงพอ โดยเสียคาใชจายไมแพง และที่สำคัญคือ การใหบริการอยางทั่วถึงที่เนนความรวดเร็ว และการอำนวย ความสะดวกสบายใหแกผูมาใชบริการ หากถามว่าทำไมผู้ป่วยจะต้องมาใช้บริการที่นี่ แทนที่จะไปโรงพยาบาลชื่อดังอื่นๆ ในภูเก็ต ก็เพราะว่าเราคือตัวเลือกที่อยู่ตรงกลางระหว่างโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ซึ่งหรูหราและบริการดีแต่รองรับสวัสดิการทางสังคมอย่างเต็มรูปแบบ ลองเข้ามาสัมผัสที่โรงพยาบาลด้วยตัวเอง ก็จะทราบถึงความแตกต่าง และเข้าใจในความหมายของคำว่า สถานพยาบาลทางเลือกใหม่ของชาวภูเก็ต

เป้าหมายต่อไปของ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ?

หลังจากสัญญาว่าจ้างในเฟสแรก 1 ปี 4 เดือน ใกล้จะหมดลง และทางธนบุรีหวังว่าจะได้เข้ามาทำงานต่ออีกในเฟสที่ 2 โดยในอนาคต เราต้องการที่จะให้บริการผู้ป่วยให้ได้ 100,000 คน/ปี เพื่อแบ่งเบาภาระความแออัดของโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดภูเก็ต และวางรากฐานพัฒนาโรงพยาบาลให้มีมาตรฐาน ISO9001:2000 และมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ภายในเวลา 2 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ สำหรับในปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลมีจำนวนผู้ที่เข้ามารับบริการมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ เดือน โดยเป็นประชาชนทุกๆ กลุ่ม ตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนชรา โดยเฉพาะแผนกไตเทียม และแผนกกายภาพบำบัด ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงจากผู้ที่ได้เข้ารับการรักษา ซึ่งเราจะขอพัฒนาการรักษาด้านนี้ ให้เป็นจุดแข็งและจุดขายของโรงพยาบาลต่อไป รวมถึงจะมีการเพิ่มเติมแพทย์เฉพาะทางให้ครอบคลุมทุกบริการทางสุขภาพ นอกจากนี้เรายังมีความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากโรงพยาบาลตั้งอยู่ใกล้กับท่าเทียบเรือรัษฎา หากมีอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวใดๆ ก็สามารถส่งตรงมาที่นี่ได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ผู้อำนวยการ อยากฝากอะไรถึงชาวภูเก็ตบ้าง ?

โดยธรรมชาติในการทำงานของคณะผู้บริหารที่นี่คือ โรงพยาบาลเอกชน ที่ต้องทำการแข่งขันกับโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อให้ได้ยอดรายได้ที่เป็นผลกำไร แต่สำหรับการทำงานที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นั้นแตกต่างออกไป เพราะเราเป็นเพียงแค่ลูกจ้างที่ถูกว่าจ้างจาก อบจ.ภูเก็ต ให้ทำงานบริการสุขภาพชั้นเลิศแก่ประชาชนชาวภูเก็ตอย่างแท้จริง ในสไตล์ของธนบุรี โดยไม่ได้หวังจะแข่งขันหรือทำการเอารัดเอาเปรียบใดๆ กับผู้มาใช้บริการ อีกทั้งเรายังมีการประสานงานกับโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย

ผมขอเน้นยำหลักการในส่วนนี้ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและทำความรู้จักโรงพยาบาลของพวกเราในแนวทางที่ถูกต้อง และไม่หวั่นไหวต่อกระแสในเชิงลบใดๆ ที่อาจจะมีเกิดขึ้น การที่เมืองภูเก็ตเป็นพื้นที่ซึ่งมีประชากรหนาแน่น และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลตลอดทั้งปี ส่งผลให้ความต้องการด้านงานบริการสุขภาพสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นด้วยศักยภาพทั้งหมดของพวกเรา กล่าวได้ว่าวันนี้มีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะดูแลสุขภาพของชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทุกๆ คน

โครงการภูเก็ตแคร์

โครงการภูเก็ตแคร์

ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง อบจ.ภูเก็ต อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต ได้จัดทำโครงการภูเก็ตแคร์ ขึ้นมาเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในจังหวัดภูเก็ตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขใกล้บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งการเยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ เขตพื้นที่ในทุกๆ ตำบลของจังหวัดภูเก็ต ตลอดปี 2554 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เห็นถึงการดูแล และการแบ่งปันความรักของคนในครอบครัวของผู้ป่วยที่คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้ที่ทำให้ตนเองมีอาการดีขึ้นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความเอื้ออาทรกับชุมชน และสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในชุมชน

คลิป MV สวัสดีปีใหม่ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

เรียกว่าเรียกกระแสเกรียวกราวกันทั่วทั้งเกาะภูเก็ต สำหรับคลิปสวัสดีปีใหม่จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ที่ถูกส่งต่อกันในอินเตอร์เน็ตและเป็นที่พูดถึงกันในวงกว้าง กับ MV เพลงยังโสด ที่นำแสดงโดย พนักงาน แพทย์ พยาบาล ไปจนถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยได้ออกมาทั้งร้อง ทั้งเต้น แบบจัดเต็ม น่ารักๆ ประกอบเพลงสร้างรอยยิ้มปนหัวเราะ พร้อมความเบิกบานใจให้กับทุกคนที่ได้รับชม ในประเด็นนี้ท่าน ผอ.จักร สมณะ ได้บอกเราว่า “มันเกิดจากความคิดสนุกๆ ที่พวกเราอยากจะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับทุกๆ คน แต่หากมอบเป็นสิ่งของก็คงจะยากที่จะได้รับกันทั่วถึง เราก็เลยช่วยกันทำ MV เพลงนี้ขึ้นมาโดยให้ทุกๆ ฝ่ายที่โรงพยาบาล ได้มีส่วนร่วมในการสร้างรอยยิ้มและความสุขเล็กๆ ใก้กับผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้ใน Youtube และยังได้สะท้อนบุคลิกของโรงพยาบาลของเรา ซึ่งพร้อมจะทำงานบริการประชาชนด้วยความเบิกบานใจ และคาดหวังรอยยิ้มจากทุกๆ คน เป็นผลตอบแทน”

Story & Photo : สิริพงษ์ มุกดา

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.