อบจ.ภูเก็ต โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

อบจ.ภูเก็ต โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก จิตสำนึกรักองค์กร เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข” โดยนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์, นายปิยเดช เชื้อฉลาด และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายวิวัฒน์ จินดาพล รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ จำนวน 950 คน ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันวิสา ช่างเหล็ก อาจารย์พรเลิศ ปังศรี และอาจารย์จิรเมธ ไชยแสงศรี วิทยากรจาก Jjiaranaipath (เจียระไนพัฒน์) มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก จิตสำนึกรักองค์กร เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสร้างสุข” เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่ม สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกรักองค์กร ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะทำให้บุคลากรได้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช่ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.