กำหนดการประเพณีกินเจภูเก็ต พ.ศ.2552

กำหนดการพิธีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปี พ.ศ. 2552

กำหนดการพิธีแห่พระของศาลเจ้า

  • วันที่ 20 ต.ค.52 ศาลเจ้าสะปำ
  • วันที่ 21 ต.ค.52 ศาลเจ้าสามกอง
  • วันที่ 22 ต.ค.52 ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
  • วันที่ 23 ต.ค.52 ศาลเจ้าบางเหนียว
  • วันที่ 24 ต.ค.52 ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
  • วันที่ 25 ต.ค.52 ศาลเจ้ากะทู้ – ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
  • วันที่ 26 ต.ค.52 ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง

วันที่ 17 ตุลาคม 2552

ศาลเจ้ากะทู้
17.00 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
17.09 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
23.09 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
23.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าบางเหนียว
17.00 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
22.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)
23.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ สะพานหิน
23.30 น. ประกอบพิธีป้างกุ้น (พิธีปล่อยทหารเพื่อรักษาศาลเจ้า) และพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
17.00 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
16.00 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าสามกอง
17.45 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าเชิงทะเล
16.59 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
21.09 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)
23.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ หาดสุรินทร์
23.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
17.00 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
22.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าสะปำ
17.45 น. พิธีขึ้นเสาโกเต้ง
24.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญตะเกียงสู่ยอดเสาโกเต้ง

วันที่ 18 ตุลาคม 2552

ศาลเจ้ากะทู้
05.00/18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
12.00/19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสามกอง
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าเชิงทะเล
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสะปำ
17.45 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า (พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ที่สะพานหิน

วันที่ 19 ตุลาคม 2552

ศาลเจ้ากะทู้
05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
และพิธีป้ายเล่าฉ้ายอิ้ว (พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้เคยร่วมงานกินผัก)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) และพิธีถวายเก้งเต๋ (พิธีถวายบวงสรวง)

ศาลเจ้าสามกอง
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าเชิงทะเล
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสะปำ
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

วันที่ 20 ตุลาคม 2552

ศาลเจ้ากะทู้
05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
16.00 น. ประกอบพิธีป้างกุ้น (พิธีปล่อยทหารออกรักษาบริเวณงาน)
16.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
19.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า (พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.45 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า (พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย)

ศาลเจ้าบางเหนียว
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
17.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า (พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสามกอง
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)

ศาลเจ้าเชิงทะเล
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
15.30 น. ประกอบพิธีอวยพรให้บ้านบางเทา
19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญลำเต้า-ปักเต้า (พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิดคนตาย) ณ ชายหาดเกาะสิเหร่

ศาลเจ้าสะปำ
07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)
15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)

วันที่ 21 ตุลาคม 2552

ศาลเจ้ากะทู้
05.00/18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก) และพิธีป้ายเล่าฉ้ายอิ้ว (พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้เคยร่วมงานกินผัก)

ศาลเจ้าบางเหนียว
ประกอบพิธีป้ายเล่าฉ้ายอิ้ว (พิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณผู้เคยร่วมงานกินผัก)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
12.00/19.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสามกอง
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
07.19 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)
12.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าเชิงทะเล
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
15.30 น. ประกอบพิธีอวยพรให้บ้านหม่าหนิกและบ้านเชิงทะเล
19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสะปำ
07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

วันที่ 22 ตุลาคม 2552

ศาลเจ้ากะทู้
05.00/18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าบางเหนียว
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
07.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
24.00 น. ประกอบพิธีถวายเก้งเต๋ (พิธีถวายบวงสรวง)

ศาลเจ้าสามกอง
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าเชิงทะเล
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.09 น. ประกอบพิธีโก้ยชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)
23.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าสะปำ
19.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระภายในหมู่บ้านสะปำ)

วันที่ 23 ตุลาคม 2552

ศาลเจ้ากะทู้
05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.09 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

ศาลเจ้าบางเหนียว
07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
17.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
21.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

ศาลเจ้าสามกอง
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าเชิงทะเล
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
07.30 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ) ในเขตอำเภอถลาง
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
21.30 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่ล่อจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือ รับใช้พระในงานกินผักปีต่อไป)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

ศาลเจ้าสะปำ
15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
21.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

วันที่ 24 ตุลาคม 2552

ศาลเจ้ากะทู้
05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
19.00 น. ประกอบพิธีโก้ยชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
08.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)
21.09 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)

ศาลเจ้าบางเหนียว
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
19.30 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระชิดแซ่เหนียว (พระประจำวันเดือนปี)

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
19.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
21.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)

ศาลเจ้าสามกอง
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด

ศาลเจ้าเชิงทะเล
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.59 น. ประกอบพิธีขึ้นบันไดมีด
23.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
20.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)

ศาลเจ้าสะปำ
20.00 น. ประกอบพิธีป้ายชิดแช (พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้ง 7)
พิธีเดินสะพานตะปู พิธีอาบน้ำมัน

วันที่ 25 ตุลาคม 2552

ศาลเจ้ากะทู้
05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)
12.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
20.09 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์)

ศาลเจ้าบางเหนียว
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
22.00 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่ล่อจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือ รับใช้พระในงานกินผักปีต่อไป)

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
20.00 น. ประกอบพิธีผูกข้อมือเด็ก

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
24.00 น. ประกอบพิธีเก้งแต๋ (ถวายบวงสรวง)

ศาลเจ้าสามกอง
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)

ศาลเจ้าเชิงทะเล
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.09 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
21.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง) ร่วมขบวนกับศาลเจ้ากะทู้

ศาลเจ้าสะปำ
ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)

วันที่ 26 ตุลาคม 2552

ศาลเจ้ากะทู้
05.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
09.30 น. ประกอบพิธีปัวะโป้ยเถ้าแก่ล่อจู้ (พิธีเสี่ยงทายเพื่อเลือกหาผู้ช่วยเหลือ
รับใช้พระในงานกินผักปีต่อไป)
15.00 น. ประกอบพิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์)
24.00 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต
(ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) และลำเต้า-ปักเต้า (ผู้ถือบัญชีคนเกิด คนตาย)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
23.09 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)
23.45 น. ประกอบพิธีส่งพระกิ๋วอ๋องไตเต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ สะพานหิน

ศาลเจ้าบางเหนียว
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์)
22.00 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ สะพานหิน

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
17.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) และพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต
(พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไตเต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ หาดในยาง

ศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง
07.00 น. ประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมือง)
20.00 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์)
24.00 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต
(ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)

ศาลเจ้าสามกอง
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.09 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
19.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์)
23.09 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต
(ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า)
24.00 น. ประกอบพิธีส่งพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ สะพานหิน

ศาลเจ้าเชิงทะเล
05.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.30 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์)
21.30 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)
22.09 น. ประกอบพิธีส่งพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ หาดสุรินทร์

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
07.30 น. ประกอบพิธีซงเก้ง (สวดมนต์) และทักส่อ (การอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมกินผัก)
15.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
20.00 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์)
22.30 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร)
24.00 น. ประกอบพิธีส่งพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ ชายหาดเกาะสิเหร่

ศาลเจ้าสะปำ
19.45 น. ประกอบพิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์)
22.45 น. ประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต (พระอิศวร) และพระกิ๋วอ๋องไต่เต (ผู้เป็นใหญ่ทั้งเก้า) ณ หาดทรายแก้ว

วันที่ 27 ตุลาคม 2552

ศาลเจ้ากะทู้
17.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง
17.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
18.00 น. ประกอบพิธีซิวกุ้น (พิธีเรียกทหารกลับ)

ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
17.09 น. ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าบางเหนียว
15.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า) และพิธีลงเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ
16.45 น. ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าสามกอง
17.09 น. ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าเชิงทะเล
16.30 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
17.00 น. ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง

ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (ซอยพะเนียง)
16.00 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
16.19 น. ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง

ศาลเจ้าสะปำ
15.45 น. ประกอบพิธีโข้กุ้น (เลี้ยงอาหารทหารที่รักษาศาลเจ้า)
17.45 น. ประกอบพิธีลงเสาโกเต้ง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.