CIC ภูเก็ต พร้อมเป็นแหล่งการเรียนรู้

CIC ภูเก็ต พร้อมเป็นแหล่งการเรียนรู้

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 อุทยานการเรียนรู้ PK park ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน และห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครภูเก็ต นำโดย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต นายพรณรงค์ อ่อนชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ CIC ภูเก็ต ให้การตัอนรับผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์และคณะ จำนวน 13 ท่าน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ในลักษณะเชื่อมโยงองค์ความรู้แต่ละด้านและการสร้างสรรค์งานบริการห้องสมุดให้มีชีวิต พร้อมชมพื้นที่ให้บริการของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน

CIC ภูเก็ต พร้อมเป็นแหล่งการเรียนรู้ เปิดศูนย์ต้อนรับคณบดีศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่และนักเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

และในวันที่ 18 สิงหาคม 62 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต จัดค่ายกิจกรรมให้ความรู้การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์และเรียนรู้การเล่นบอร์ดเกม ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 70 คน โดยแบ่งกิจกรรมเป็นภาคเช้าและบ่าย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.