CIC ภูเก็ต เดินทางสู่ฉะเชิงเทราเยี่ยมชม KCC เพื่อเปิดประสบการณ์สู่ศูนย์การเรียนรู้

CIC ภูเก็ต เดินทางสู่ฉะเชิงเทราเยี่ยมชม KCC เพื่อเปิดประสบการณ์สู่ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต (สะพานหิน) นำโดย นายพรณรงค์ อ่อนชาติ ผู้อำนวยการนายชัยรัตย์ ศรีลาวรรณ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ KCC ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิโรจน์ ศรีโภคา รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมพื้นที่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

CIC ภูเก็ต เดินทางสู่ฉะเชิงเทราเยี่ยมชม KCC เพื่อเปิดประสบการณ์สู่ศูนย์การเรียนรู้

CIC ภูเก็ต เดินทางสู่ฉะเชิงเทราเยี่ยมชม KCC เพื่อเปิดประสบการณ์สู่ศูนย์การเรียนรู้

CIC ภูเก็ต เดินทางสู่ฉะเชิงเทราเยี่ยมชม KCC เพื่อเปิดประสบการณ์สู่ศูนย์การเรียนรู้

CIC ภูเก็ต เดินทางสู่ฉะเชิงเทราเยี่ยมชม KCC เพื่อเปิดประสบการณ์สู่ศูนย์การเรียนรู้

CIC ภูเก็ต เดินทางสู่ฉะเชิงเทราเยี่ยมชม KCC เพื่อเปิดประสบการณ์สู่ศูนย์การเรียนรู้

CIC ภูเก็ต เดินทางสู่ฉะเชิงเทราเยี่ยมชม KCC เพื่อเปิดประสบการณ์สู่ศูนย์การเรียนรู้

ดร.วิโรจน์ ศรีโภคา รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ศูนย์ CIC ภูเก็ต และ KCC ฉะเชิงเทรา มีแนวคิดเดียวกัน คือ มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่การเรียนรู้ และเชื่อว่าอาวุธที่ดีที่สุดเพื่อทุกคนคือการให้ความรู้โดยไม่หวังผลกำไร ซึ่ง KCC ให้ความสำคัญกับพื้นที่ให้บริการเป็นอย่างมาก ทั้งตัวอาคาร ห้องต่างๆ การแบ่งพื้นที่การใช้งาน ควรให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ ต้องน่านั่ง น่ามอง มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบ มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคม ก็จะสามารถดึงดูดให้คนอยากมาใช้บริการได้ ทั้งนี้ สองแหล่งการเรียนรู้ย่อมมีบริบทและจุดเด่นเป็นของตัวเอง หากมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทักษะความรู้ คงจะเกิดกิจกรรมที่น่าสนใจขึ้นได้ในอนาคต

CIC ภูเก็ต เดินทางสู่ฉะเชิงเทราเยี่ยมชม KCC เพื่อเปิดประสบการณ์สู่ศูนย์การเรียนรู้

CIC ภูเก็ต เดินทางสู่ฉะเชิงเทราเยี่ยมชม KCC เพื่อเปิดประสบการณ์สู่ศูนย์การเรียนรู้

CIC ภูเก็ต เดินทางสู่ฉะเชิงเทราเยี่ยมชม KCC เพื่อเปิดประสบการณ์สู่ศูนย์การเรียนรู้

CIC ภูเก็ต เดินทางสู่ฉะเชิงเทราเยี่ยมชม KCC เพื่อเปิดประสบการณ์สู่ศูนย์การเรียนรู้

นอกจากนี้ คณะ CIC ภูเก็ต ได้เข้าชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Space Inspirium @ Gistda อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) TCDC กรุงเทพ ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่แหล่งการเรียนรู้ในสาขาต่างๆ อาทิ อวกาศ วัฒนธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์ ทั้งนี้นับเป็นการเปิดโอกาส เพิ่มประสบการณ์ ปรับมุมมองและสร้างพันธมิตรเครือข่าย เพื่อนำกลับมาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ให้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.