อบรมผลิตภาพยนตร์สั้นปี 3

อบรมผลิตภาพยนตร์สั้นปี 3

เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน จัดอบรมและผลิตภาพยนตร์สั้น Andaman Short Film ครั้งที่ 3 หัวข้อ ไกลยาเสพติด พิชิตหัวใจ ปั่นไปด้วยกัน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต, นายขจรศักดิ์ เรียนดารา ประธานกรรมการนโยบาย ศูนย์ CIC ภูเก็ต เข้าร่วม


นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า คณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่ทุกวันนี้ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และเป็นปัญหาระดับประเทศที่ทุกหน่วยงานจะต้องช่วยกันแก้ไขและป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ตลอดจนมีนโยบายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ลด ละ เลิก อบายมุขสิ่งเสพติดทุกประเภท รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น เทศบาลนครภูเก็ต โดยกองสวัสดิการสังคม จึงร่วมกับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ (CIC) ภูเก็ต ให้ความรู้ด้านยาเสพติดและอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อเข้าประกวดในหัวข้อ “ห่างไกลยาเสพติด พิชิตหัวใจ ปั่นไปด้วยกัน”
ศูนย์ CIC ภูเก็ต ได้รับเกียติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ดีเจแมน ธนรัตน์ กิติยาการ ให้ความรู้ด้านการเขียนบท การทำ Story Board, คุณนันทิดา มุกดาสกุลภิบาล ครูผู้สอนนาฏศิลป์และการละคร และคุณสุเมธ บุญหยุง ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพจาก บริษัท Canon ประเทศไทยร่วมให้ความรู้ มีนักเรียนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตและโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จำนวน 80 คน

ทั้งนี้จะมีการตัดสินผลงานภาพยนตร์สั้นในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook : PK CIC โทร 076-379012

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.