สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต MOU สนับสนุนโครงการหลักสูตรบริหารจัดการโรงแรมกับราชภัฏภูเก็ต

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต MOU สนับสนุนโครงการหลักสูตรบริหารจัดการโรงแรมกับราชภัฏภูเก็ต

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนางสุพัตรา จารุอริยานนท์ อุปนายกฝ่ายบริหารกิจการภายใน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร. นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรามาดาเจ้าฟ้า เพื่อดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม ประเมิน/ติดตามผลการดำเนินงาน และบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน โดยมีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี นับจากวันลงนามบันทึกข้อตกลง และให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการสนับสนุนงบประมาณของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโรงแรม จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมให้มีความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ให้แก่ผู้บริหารโรงแรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็น 1 ใน 7 หน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองในการจัดโครงการอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ตาม “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม กรมการปกครอง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารจัดการโรงแรม ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรสามารถใช้ประกอบการจดแจ้งเป็นผู้จัดการโรงแรมตามกฎหมาย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.