พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าภูเก็ต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าภูเก็ต

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องแววราไวย์ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต โดยมีนางจันทิรา โกประพัฒน์พงษ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 16 ,นางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตภูเก็ต,นาง บุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ,นายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดภูเก็ต,ผู้ประกอบการและสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ตระหว่างธนาคารออมสินกับหอการค้าจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างธนาคารออมสินและหอการค้าจังหวัดภูเก็ตในการร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคารโดยในอนาคตธนาคารออมสินจะนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ประกอบการภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ต่อไปและจังหวัดภูเก็ตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับหอการค้าจังหวัดภูเก็ตจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคารได้รับสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอาจจะนำไปสู่การเสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ขณะที่นางจันทิรา โกประพัฒน์พงษ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 16 กล่าวว่าธนาคารออมสินจะสนับสนุน Product พิเศษ สนับสนุน สินเชื่อที่เหมาะสมกับ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการ SMEs ทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัดภูเก็ตมีผลประกอบการที่ดีมากและมีจุดเด่นด้าน Product และนวัตกรรมที่มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดังนั้นธนาคารออมสินจึงรู้สึกยินดีมาก ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อ เปิดโอกาสให้นักธุรกิจที่ต้องการเงินทุน ได้มีเงินทุนนำไปใช้ในการขยาย ธุรกิจและพัฒนา Product ต่างๆ อันจะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตเติบโตเคียงคู่กับเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้ธนาคารออมสินมีแอพพลิเคชั่นในหลายต่อหลายตัวที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่ลูกค้าเช่น แอพพลิเคชั่น MyMo ซึ่งเป็นนวัตกรรม ที่มีความสะดวกใช้ง่ายประหยัดเวลา ลดความเสี่ยงเรื่องรับเงินทอนเงิน ที่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้รวมถึงป้องกันปัญหาเรื่อง ธนบัตรปลอมได้ด้วย ถือเป็นนวัตกรรมและแอพพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ส่งเสริมสังคมไร้เงินสดของจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

ด้านนางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตภูเก็ต กล่าวว่า ธนาคารออมสินมีภารกิจทั้งการส่งเสริมวินัยการออมการสนับสนุนนโยบายรัฐและการผลักดันนวัตกรรมการเงินใหม่ๆในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งทางด้านเงินฝากและด้านสินเชื่อให้บริการในทุกกลุ่มลูกค้าแม้กระทั่งกลุ่มลูกค้าฐานรากและได้มีนโยบายช่วยผู้ประกอบการในหลายๆโครงการในขณะเดียวกันก็ช่วยภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ธนาคารออมสินมุ่งหวังที่จะทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าในทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งที่ผ่านมามีหอการค้าจังหวัดต่างๆที่ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างกัน อาทิ หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี,หอการค้าจังหวัดระนองและหอการค้าจังหวัดชุมพรเป็นต้น สำหรับในวันนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ธนาคารออมสินเขตภูเก็ตได้รับความร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวกับหอการค้าจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพระดับต้นๆของประเทศและได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2561 สำหรับการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกรวมถึงบูรณาการด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อด้านเงินฝากและบริการอื่นๆของธนาคารให้เข้ากับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของหอการค้าจังหวัดภูเก็ตให้ครอบคลุมในทุกมิติให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการพร้อมทั้งมุ่งหวังจะพัฒนาและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

Related Post

รวมสิ่ง ที่ควรพิจารณา ก่อนเลือก คลินิกทันตกรรม ราคาจัดฟันถูก ใน ชลบุรี

รวมสิ่ง ที่ควรพิจารณา ก่อนเลือก คลินิกทันตกรรม ราคาจัดฟันถูก ใน ชลบุรี

สุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะในส่วนของสุขภาพช่องปากและฟัน เพราะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพบหมอฟัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.