ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตสัมมนาผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตสัมมนาผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการร้านค้าของเก่าประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าของเก่าในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

นายธัญญวัฒน์ กล่าวว่า ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการขายทอดตลาดและค้าของเก่า โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ซึ่งปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีผู้ประกอบกิจการค้าของเก่า ได้แสดงความประสงค์ขออนุญาตประกอบกิจการค้าและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานใน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ประเภทรถยนต์ และประเภทอื่น ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ กระดาษ ไม้เรือนเก่า ขวด เศษเหล็ก โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น มีจำนวนทั้งสิ้น 320 แห่ง แยกเป็น อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 200 แห่ง อำเภอกะทู้ จำนวน 50 แห่ง อำเภอถลางจำนวน 70 แห่ง

ทั้งนี้ การประกอบกิจการค้าของเก่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น การซักซ้อมความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประกอบกิจการค้าของเก่า จึงมีความจำเป็นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบกิจการได้มีความรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.