ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตสัมมนาผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตสัมมนาผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการร้านค้าของเก่าประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าของเก่าในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

นายธัญญวัฒน์ กล่าวว่า ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบการขายทอดตลาดและค้าของเก่า โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ซึ่งปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีผู้ประกอบกิจการค้าของเก่า ได้แสดงความประสงค์ขออนุญาตประกอบกิจการค้าและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานใน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ประเภทรถยนต์ และประเภทอื่น ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ กระดาษ ไม้เรือนเก่า ขวด เศษเหล็ก โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น มีจำนวนทั้งสิ้น 320 แห่ง แยกเป็น อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 200 แห่ง อำเภอกะทู้ จำนวน 50 แห่ง อำเภอถลางจำนวน 70 แห่ง

ทั้งนี้ การประกอบกิจการค้าของเก่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น การซักซ้อมความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประกอบกิจการค้าของเก่า จึงมีความจำเป็นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบกิจการได้มีความรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.