พอ.สว.จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

พอ.สว.จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

วันที่ 23 พ.ย. 61 ที่โรงเรียนบ้านบางทอง หมู่ที่ 7 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนผู้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมี อาสาสมัคร พอ.สว. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องด้วยจังหวัดภูเก็ต ได้รับพระราชทานเป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 44 เมื่อปี พ.ศ.2518 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 42 ปี และในทุกปี จังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาโดยตลอด โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. พระองค์ทรงสืบสานปณิธานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดวัตถุประสงค์คือ ช่วยเหลือและให้การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม หรือพื้นที่ที่คณะกรรมการ พอ.สว.จังหวัด กำหนด
ในวันนี้ ทางมูลนิธิ พอ.สว. จังหวัดภูเก็ตได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยคณะทีมอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการแก่ประชาชนชาวบ้านบางทอง ทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไป การตรวจรักษาฟัน การตรวจรักษาแบบแพทย์แผนไทย การบริการแจกแว่นตา และการบริการตัดผม นอกจากนี้ ทางคณะจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ได้ลงพื้นที่บริการตรวจสุขภาพแก่ชาวบ้านในเขตบ้านบางทอง ตำบลกะทู้ เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยในชุมชนอย่างเข้าถึง และตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงการจัดการด้านสุขอนามัยในพื้นที่ที่อยู่อาศัยอีกด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.