สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตสัมมนาการปรับตัวของอุตสาหกรรมการผลิต/บริการ เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตสัมมนาการปรับตัวของอุตสาหกรรมการผลิต/บริการ เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

วันที่ 21 พ.ย. 61 ที่โรงแรมบูกิตตา อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายธัญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการปรับตัวของอุตสาหกรรมการผลิต/บริการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วม

นายปรีชา กล่าวว่า เนื่องด้วยรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21 สำหรับประเทศไทยขณะนี้กำลังเผชิญกับความท้าทาย กับดักประเทศรายได้ปานกลางและประสบปัญหาการลดลงของการผลิตภาพแรงงานและกำลังแรงงาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพด้วย ซึ่งล้วนเป็นข้อจำกัดต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเพื่อก้าวข้ามพัฒนาการเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่ Value Base Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กล่าวคือต้องปรับเศรษฐกิจแบบทำมาก ได้น้อยเป็น ทำน้อย ได้มาก ซึ่งการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงนี้ ผลิตภาพการผลิตถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจระยะยาวรวมถึงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยผลิตภาพการผลิตจะมีอิทธิพลต่ออัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนและปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆอาทิ การอุปโภค บริโภค การลงทุนและการจ้างงาน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพการผลิตจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพของปัจจัยในการผลิตเป็นกำลังสำคัญ ซึ่งปัจจัยการผลิตที่เป็นตัวแปรสำคัญของผลิตภาพการผลิตคือแรงงานและทุน สำหรับการวัดผลิตภาพการผลิตที่เป็นที่นิยมที่สุดคือผลิตภัณฑ์การผลิตของปัจจัยแรงงาน

สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0 สร้างเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยและการบูรณาการร่วมมือในการขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและการบริการในจังหวัดภูเก็ต อันได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งส่งเสริมและสร้าง Productivity Team ของแต่ละสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในองค์กรต่อไป

Related Post

การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี ทำเองที่บ้านก็ได้ ไม่ต้องไปเลเซอร์ให้เปลืองเงิน

การรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี ทำเองที่บ้านก็ได้ ไม่ต้องไปเลเซอร์ให้เปลืองเงิน

แม้ว่าการทำเลเซอร์จะเป็นการรักษาฝ้าอย่างถูกวิธี แต่ก็ไม่ได้เป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ฝ้าหาย และยังมีราคาแพงตั้งแต่หลายพันบาทไปจนถึงหลักหมื่นด้วย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.