ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 7 พย.61 เวลา 09.00น. ที่ มัสยิดบูการ์ร่ม บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายสมศักดิ์ พรหมแก้ว ประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ประธานองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นรอบเกาะภูเก็ต กว่า 40 ชุมชน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อหารือ และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรประมงพื้นบ้านสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน หารือเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้การทำประมง การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น การเตรียมความพร้อมในการรับประกาศนียบัตรโครงการยกระดับชาวประมงพื้นบ้านอันดามันจาก 1.0 สู่ชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน 4.0 ที่ ชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดภูเก็ตได้เข้าร่วมการอบรม ที่จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตให้ความรู้ ในเรื่องของ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำการประมงให้มีคุณภาพมากขึ้นรองรับการก้าวสู่ Thailand 4.0 รวมทั้งการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มต่างๆ รอบเกาะภูเก็ต ที่มี เกือบ 40 องค์กร ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย


นายไพศาล สุขปุณพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า การจัดการประชุมเครือข่ายองค์กรประมงท้องถิ่นในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการรวมตัวของเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านของจังหวัดภูเก็ตที่แสดงพลังของความร่วมมือและมีการยกระดับพัฒนาสู่ความเข้มแข็งในอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการประมงของไทย ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 25 ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนประมงท้องถิ่นต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งทำการประมงหลักของประมงพื้นบ้านรอบเกาะภูเก็ต ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทั้งรายได้ ทรัพยากรสัตว์น้ำ ระบบนิเวศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.