ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจ

ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจ

ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจ อายุระหว่าง 17-45 ปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (YSF) ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนเกษตรกรหน้าที่มีชื่อ-สกุลของตนเอง หรือใบรับรองทะเบียนเกษตรกร (ติดต่อรับได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ)
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต โทร. 076-216565 ในวันและเวลาราชการ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.