ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐประจำปีพศ 2561 ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้รับลงทะเบียนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 มีผู้ลงทะเบียนรวม 1,070 คน และได้จัดสรรตลาดให้แก่ผู้ลงทะเบียนครบ 100% แล้วมีรายละเอียดดังนี้ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 212 ราย,ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 55 ราย,ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 137 ราย,ตลาดประชารัฐของดีวิถี ธ.ก.ส.25 ราย,ตลาดประชารัฐต้องชม 32 ราย,ตลาดประชารัฐวัฒนธรรม 172 ราย,ตลาดเคหะประชารัฐ 9 ราย รวม 642 ราย และมีผู้ลงทะเบียนประสงค์ขอสละสิทธิ์จำนวน 428 ราย

และจังหวัดภูเก็ต ได้จัดฝึกอบรมผู้บริหารจัดการตลาด (CMO) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของการประเมิน มาตรฐานตลาด หน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดแต่ละประเภทร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้บริหารตลาดดำเนินการตรวจมาตรฐานตลาดได้ผลการประเมิน ดังนี้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจอยู่ในระดับดีมาก 1 แห่ง,ระดับดี 4 แห่ง,ระดับพื้นฐาน 1 แห่งและอยู่ระหว่างการประเมินอีก 1 แห่งตลาดประชารัฐของดีวิถี ธ.ก.ส.อยู่ในระดับพื้นฐาน,ตลาดประชารัฐต้องชม อยู่ในระดับดีมากและตลาดประชารัฐวัฒนธรรมอยู่ในระดับดี

พร้อมกันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดตั้งคลินิกผู้ประกอบการตลาดประชารัฐในสำนักงานพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอเพื่อคัดกรองผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจำหน่ายสินค้าอย่างแท้จริงนำมาพัฒนาศักยภาพการสรรหาสินค้าเพื่อค้าขายและการตลาด

และจังหวัดภูเก็ตได้เสนอ”ตลาดประชารัฐวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมกะรน”และ”ตลาดประชารัฐวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้” บรรจุกิจกรรมอยู่ใน ปฏิทิน “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

สำหรับภารกิจสำคัญในปี 2562 คือการคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีการดำเนินการเป็นเลิศ Best Pratice ของ จังหวัด โดย ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกตลาดประชารัฐ ที่มีการดำเนินการเป็นเลิศ ของจังหวัดภูเก็ต เสนอ ไปยังกระทรวงมหาดไทย 3 ตลาด คือ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บ้านบ่อแร่ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ บ้านเคียน เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี และตลาดประชารัฐสายวัฒนธรรมสายกะรน เทศบาลตำบลกะรน ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักจะได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.