โครงการวชิระภูเก็ตรวมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมปีที่ 4

โครงการวชิระภูเก็ตรวมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมปีที่ 4

วันที่ 25 ต.ค. 61 ณ ลานอบอุ่นรักษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการวชิระภูเก็ตรวมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมปีที่ 4 โดยมีนายแพทย์สมิทธิ์ สร้อยมาดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานที่มาของโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดโครงการฯ ,คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง,พนักงาน เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม


นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตกล่าวว่า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมให้กับประชาชนกลุ่มสตรีโดยมุ่งเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและสามารถดูแลตนเองเพื่อป้องกันและค้นหาโรคมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตลดค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม จึงได้มีการจัดมีการโครงการวชิระภูเก็ตรวมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมปีที่ 4โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป / เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงการป้องกันและค้นหาโรคมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและสามารถนำไปเผยแพร่ได้

ด้านนายแพทย์สมิทธิ์ สร้อยมาดี กล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มสตรีอายุ 20 ปีขึ้นไปจำนวน 100 คน / กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตและสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเองจากนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งเต้านม,อาหารต้านมะเร็ง,อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด / การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลจากงานเวชกรรมและงานสุขศึกษา / การแนะนำสมุนไพรต้านมะเร็งอีกทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไปและร้านจำหน่ายชุดชั้นในเพื่อสุขภาพ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.