ประกาศ!! หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันเสาร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศ!! หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันเสาร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ด้วยกองการประปา เทศบาลนครภูเก็ต มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในวันเสาร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ทำให้น้ำประปาไม่ไหลตามสายถนน ดังนี้


๑. ถนนดำรง จากหน้าสำนักงานกองการประปา ทน.ภูเก็ต ถึงสี่แยกศาลจังหวัดภูเก็ต
๒. ถนนสุทัศน์ ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๓. ถนนมนตรี ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๔. ถนนหลวงพ่อ ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๕. ถนนถลาง จากสามแยกไปรษณีย์ ถึงสี่แยกถนนเทพกระษัตรีตัดถนนถลาง
๖. ถนนพังงา จากแยกธนาคารชาร์เตอร์ ถึงสามแยกปั๊มน้ำมันเซลล์
๗. ถนนดีบุกตัดใหม่ตลอดสาย
๘. ถนนภูเก็ต จากแยกธนาคารชาร์เตอร์ฝั่งตะวันออกถึงสะพานหิน รวมทั้งซอยสุรินทร์, ซอยแสนสุข ๑,๒, ซอยกอไผ่ และซอยสะพานหิน
๙. ถนนสุรินทร์ ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๑๐. ถนนศรีสุทัศน์ ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๑๑. ถนนศรีเสนา ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๑๒. ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๑๓. ถนนท่าเรือใหม่ ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๑๔. ถนนติลกอุทิศ ๑,๒
๑๕. ถนนนิมิต ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๑๖. ถนนอ๋องซิมผ่าย ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๑๗. ถนนทุ่งคา ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๑๘. ถนนแม่หลวน ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๑๙. ถนนวิชิตสงคราม ตั้งแต่สี่แยกถนนวิชิตสงครามตัดถนนปฏิพัทธิ์จนถึงสุดเขต  เทศบาลนครภูเก็ต หน้าโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา และซอยแยกทั้งหมด
๒๐. ถนนพัฒนา ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๒๑. ซอยหล่อโรง ทั้งหมด
๒๒. ถนนปฏิพัทธิ์ ช่วงสี่แยกเขารังถึงสี่แยกจุ้ยตุ่ย
๒๓. ถนนระนอง ช่วงแยกจุ้ยตุ่ยถึงสามแยกถนนระนอง ตัดถนนวิชิตสงคราม
๒๔. ถนนเยาวราช ช่วงสี่แยกโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ถึงหน้าวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
๒๕. ถนนดำรง ฝั่งโรงเรียนสตรีภูเก็ต ช่วงหน้ากองการประปา ถึงสี่แยกโรงเรียนสตรีภูเก็ต ๒๖. ถนนปะเหลียน ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๒๗. ถนนผู้ใหญ่บ้าน ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๒๘. ถนนกำนัน ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๒๙. ถนนนริศร ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๓๐. ถนนร่วมพัฒนา ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๓๑. ถนนตรัง ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด
๓๒. ถนนอำเภอ ตลอดสาย และซอยแยกทั้งหมด

จึงขอให้ผู้ใช้น้ำประปาตามถนนที่แจ้ง ได้สำรองน้ำไว้ใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการแล้วเสร็จ กองการประปาจะจ่ายน้ำประปาทันที และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองการประปา เทศบาลนครภูเก็ต โทร. ๐๗๖ – ๒๑๑๑๓๐

หมายเหตุ : อาจพบน้ำขุ่น มีสี และมีตะกอนเล็กน้อยภายหลังการจ่ายน้ำ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.