ภูเก็ต เปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ประตูเมืองภูเก็ต

ภูเก็ต เปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ประตูเมืองภูเก็ต

วันที่ 5 ธ.ค. 60 เวลา 19.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ที่ ประตูเมืองภูเก็ต (Gate Way) โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ,นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต ,นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง ,หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการเข้าร่วม

ภูเก็ต เปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ประตูเมืองภูเก็ตเเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสินค้าของจังหวัดเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชากรในพื้นที่

ภูเก็ต เปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ประตูเมืองภูเก็ตเเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสินค้าของจังหวัดเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชากรในพื้นที่

ภูเก็ต เปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ประตูเมืองภูเก็ตเเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสินค้าของจังหวัดเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชากรในพื้นที่

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ดำเนินการโดย จังหวัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดลักษณะตลาดจะเป็นในรูปแบบของตลาดเฉพาะกิจ จำหน่ายสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดและสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ อาทิ สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่ล้นตลาด สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้ ประชากรในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการเสริมความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการลงทุน การบริหารธุรกิจในชุมชน และการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อย และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เกิดการแลกเปลี่ยนการขายสินค้าระหว่างจังหวัด อีกด้วย

นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง กล่าวว่า ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ที่ ประตูเมืองภูเก็ต กำหนดจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 โดยในวันนี้มีผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่นำสินค้าของตนเอง โดยส่วนใหญ่เป็นพืชผลทางการเกษตร และอีกส่วนหนึ่งเป็นสินค้า OTOP ของดีแต่ละตำบล มาจำหน่ายให้กับประชาชนได้เลือกซื้อในราคาถูก
โอกาสนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะ ได้เดินชมสินค้าภายในตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกได้นำสินค้ามาจำหน่ายจำนวน 70 ราย ทั้งอาหารท้องถิ่น อาหารพร้อมรับประทาน ของดีของเด่นในชุมชน พืชผักต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม
สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีประชาชนลงทะเบียนในโครงการตลาดประชารัฐจำนวน 1,074 คน โดยลงทะเบียนเลือก ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดจำนวน 179 ราย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.