พ่อเมืองภูเก็ต ตรวจเข้มสารปนเปื้อนในอาหาร

พ่อเมืองภูเก็ต ตรวจเข้มสารปนเปื้อนในอาหาร

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายจิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าว “สร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการบริโภคผักและผลไม้ ก่อนเทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ปี 2560” เพื่อตรวจเฝ้าระวังหาสารตกค้างในผักและผลไม้ที่จำหน่ายในเขตจังหวัดภูเก็ต เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการสร้างความมั่นใจในการบริโภคผัก ผลไม้ ที่ปลอดภัย โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของเทศบาลนครภูเก็ต, และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ตลาดสดสาธารณะ 1 (ตลาดบ้านซ้าน) อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เทศกาลถือศีลกินผักในปีนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 โดยในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักนั้น มีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมเทศกาลเพื่อทำบุญ โดยงดเว้นการกินเนื้อสัตว์มารับประทานพืชผัก ผลไม้ แทน โดยผักผลไม้เหล่านี้อาจมีสารกำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าแมพ่อเมืองภูเก็ต ตรวจเข้มสารปนเปื้อนในอาหาร ปลุกกระแส สร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยในการบริโภคผักและผลไม้ ก่อนเทศกาลถือศีลกินผัก สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

พ่อเมืองภูเก็ต ตรวจเข้มสารปนเปื้อนในอาหาร ปลุกกระแส สร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยในการบริโภคผักและผลไม้ ก่อนเทศกาลถือศีลกินผัก สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

พ่อเมืองภูเก็ต ตรวจเข้มสารปนเปื้อนในอาหาร ปลุกกระแส สร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยในการบริโภคผักและผลไม้ ก่อนเทศกาลถือศีลกินผัก สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

พ่อเมืองภูเก็ต ตรวจเข้มสารปนเปื้อนในอาหาร ปลุกกระแส สร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยในการบริโภคผักและผลไม้ ก่อนเทศกาลถือศีลกินผัก สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวลงตกค้างได้ ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ได้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบผักผลไม้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งก่อนช่วงเทศกาลถือศีลกินผักปีนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ทำการเก็บตัวอย่างพืชผัก ผลไม้ ที่จำหน่ายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 2 ตลาด คือตลตลาดสดาดสาธารณะ 1 (ตลาดบ้านซ้าน) และตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) เพื่อตรวจสอบการตกค้างของยาฆ่าแมลง 2 กลุ่ม คือ ฟอสเฟต และคาร์บาเมต จำนวน 174 ตัวอย่าง พบว่ามีความปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงร้อยละ 99.42 ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากผู้จำหน่ายให้คัดเลือกเฉพาะผัก ผลไม้ ที่ปลอดภัยมาจำหน่าย ส่วนที่พบยาฆ่าแมลงไม่ควรรับจากร้านขายส่งเดิม แต่ควรพิจารณาจากร้านขายส่งที่ไม่มีปัญหา ทั้งนี้พืชผักที่จำหน่ายอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่มาจากต่างถิ่น ในอนาคตจังหวัดจะขอความร่วมมือจากผู้ซื้อส่ง ผู้ขายส่ง ระบุที่มาของพืชผัก ผลไม้ด้วย ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ได้มีการใช้ QR Code ระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ทางเกษตร โดยใช้สโลแกนที่ว่า “พืชผักสินค้าการเกษตรภูเก็ตแท้ ต้องมี CR Code” ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

ด้าน นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัยทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำหน่ายพืชผักที่ตลาดสด ซึ่งถือเป็นกลางทางของอาหาร ก่อนถึงผู้บริโภค ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ต มีรถโมบายยูนิตเคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารปนเปื้อนที่อาจพบในอาหาร ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักทุกปี ทางเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งมีศาลเจ้าในพื้นที่ 7 แห่ง ได้ดำเนินการตรวจสอบการตกค้างของยาฆ่าแมลงในพืชผักผลไม้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจสอบการตกค้างของยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ที่แต่ละศาลเจ้า นำมาใช้ประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขาภิบาลอาหารของศาลเจ้า ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารเจ รวมถึงการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตด้วย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการที่จะได้รับอาหารที่ปลอดภัย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.