กาชาดภูเก็ต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต

กาชาดภูเก็ต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต และเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการ เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2560 “ทำดี..ทำง่าย..ให้เลือด..ภาค 4” ในวันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม (ชั้น 1) โรงแรม เพิร์ล ภูเก็ต โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดทำโครงการเครือโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 17 ปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา และพาณิชยการ เป็นเยาวชนที่มีศักยภาพ มีคุณธรรมและรู้จักการเป็นผู้ให้ มีจิตอาสา เริ่มต้นจากการเป็นผู้บริจาคโลหิต เป็นผู้นำประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริจาคโลหิตแก่บุคคลใกล้ตัว และมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในสถานศึกษา รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีแก่เยาวชน พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของชุมชน

นางสาวพธู โอ่อาจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ. ภูเก็ต เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต และเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2560 “ทำดี..ทำง่าย..ให้เลือด..ภาค 4” ในวันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม (ชั้น 1) โรงแรม เพิร์ล ภูเก็ต สำหรับการจัดทำโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2560 ดำเนินตามแนวความคิด “ทำดี..ทำง่าย..ให้เลือด..ภาค 4” ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดน่าน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสระแก้ว โดยเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ต้องการมุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องโลหิต การบริจาคโลหิต การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาล เพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา คณะอาจารย์ และบุคลากรสถานศึกษา จำนวน 200 คนจากสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น ทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างมีคุณภาพด้วยความชำนาญ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สามารถส่งเสริมให้เยาวชนไทย เป็นผู้บริจาคโลหิตใหม่ และบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นผู้นำในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริจาคโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ปริมาณโลหิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้ป่วย รวมถึงการเริ่มต้นการเป็นผู้ให้ มีจิตอาสา และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.