สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยเยี่ยมผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอกะทู้

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยเยี่ยมผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอกะทู้

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ ทีมวิทยากรและอาสาสมัครด้านการดูแลผู้สูงอายุออกหน่วยเยี่ยมผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน ในพื้นที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยได้ร่วมกันตรวจสุขภาพ วัดความดัน ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการทำกายภาพบำบัดแก่ผู้สูงอายุ ด้วย ซึ่งการออกหน่วยดังกล่าว เป็นการติดตามการดำเนินงานของอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านดูแลผู้สูงอายุ ในแต่ละตำบล และให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในแต่ละรายตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามความเดือดร้อน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทย กำลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ด้วยจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ในปี พ.ศ.2563 ดังนั้น สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จึงมุ่งเน้นเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งบำบัดฟื้นฟูให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ลดภาวะการเจ็บป่วย โดยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด อันจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ทีมวิทยากรและอาสาสมัครด้านการดูแลผู้สูงอายุ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยเยี่ยมผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอกะทู้

ทีมวิทยากรและอาสาสมัครด้านการดูแลผู้สูงอายุ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยเยี่ยมผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอกะทู้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.