รองผู้ว่าฯภูเก็ต ประชุมติดตามโครงการเชื่อมเครือข่ายและบริการระบบกล้อง cctv

รองผู้ว่าฯภูเก็ต ประชุมติดตามโครงการเชื่อมเครือข่ายและบริการระบบกล้อง cctv

วันที่ 13 มิ.ย. 60 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง command center (คอมมานด์ เซ็นเตอร์) อาคารศูนย์บัญชาการกู้ภัยทางทะเลและสาธารณภัย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม ปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินโครงการเชื่อมเครือข่ายและบริการระบบกล้องวงจรปิด(cctv)กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายชัยวรรณ พันธุ์ฉลาด นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมติดตามโครงการเชื่อมเครือข่ายและบริการระบบกล้องวงจรปิด (cctv) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมติดตามโครงการเชื่อมเครือข่ายและบริการระบบกล้องวงจรปิด (cctv) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมติดตามโครงการเชื่อมเครือข่ายและบริการระบบกล้องวงจรปิด (cctv) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมติดตามโครงการเชื่อมเครือข่ายและบริการระบบกล้องวงจรปิด (cctv) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ด้วยกลุ่มจังหวัดอันดามันภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อจัดทำโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv)กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน งบประมาณ 14,964,400 บาท (สิบสี่ล้าน เก้าแสน หกหมื่น สี่พัน สี่ร้อย บาท) โดยมีสำนักงานจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยดำเนินการและได้จ้างบริษัท ซูมอินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการรับจ้างตามสัญญา โดยได้เบิกจ่ายงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาและปัจจุบันทรัพย์สินอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานจังหวัดภูเก็ตในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การดำเนินโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv) ในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv)ในโครงการฯ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่าย 8 สถานีตำรวจในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ สภ. เมืองภูเก็ต ,สภ. ฉลอง,สภ. กะทู้,สภ. ทุ่งทอง,สภ. กมลา,สภ. ถลาง ,ส.ภ เชิงทะเล และด่านตรวจท่าฉัตรไชย จำนวน 120 กล้อง ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินมีการใช้ประโยชน์จากโครงการฯดังกล่าว รวมทั้งมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากโครงการ /การจัดสรรงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาและการจัดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำจุด เพื่อให้การใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(cctv) ในจังหวัดภูเก็ตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Related Post

รายงานพิเศษ โครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด”

รายงานพิเศษ โครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 3 “ปรับเปลี่ยนความคิด”

นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวว่า วันที่ 19 เม.ย. 61 ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply