I’m Wealthy

I'm Wealthy

การจัดสรรการลงทุนเพื่อการอยู่สบายในวัยเกษียณ ก่อนการลงทุนนั้นเราควรจะมาดูกันก่อนว่า เราต้องเก็บเงินไว้เท่าไหร่ สำหรับวัยหลังเกษียณ โดยมี 3 ขั้นตอนดังนี้

  1. สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ค้นหาเป้าหมายและสิ่งที่คุณต้องการหลังจากเกษียณ อาจถามตัวเองว่า อยากใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ไหน มีอะไรที่ต้องการทำบ้าง รวมถึงแผนการส่วนตัวต่างๆ ที่ยังไม่ได้ทำในขณะวัยทำงาน
  2. เขียนงบประมาณออกมาดูว่า ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ตามเป้าหมายในข้อ 1 นั้น จำเป็นต้องมีเงินอยู่เท่าไหร่ และเงินรายเดือนที่ต้องการจะใช้ด้วย โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก อัตราเงินเฟ้อ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และภาษีต่างๆ
  3. จัดทำแผนการเงิน โดยอาจปรึกษากับนักวางแผนทางการเงิน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการเงินขึ้นมา และควรจะหมั่นดูแผนการเงิน พร้อมทั้งทบทวนอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่เราจะได้บรรลุเป้าหมายที่วางแผนเอาไว้ได้ก่อนที่เราจะจัดทำแผนการเงิน เราควรจะมีความรู้เรื่องเครื่องมือทางการเงินเพื่อการจัดสรรเงินลงทุนกันสักหน่อย
  • ตราสารหนี้ มีลักษณะใกล้เคียงกับเงินฝากมากที่สุด แต่นอกจากจะให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยแล้ว ยังได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในรูปของกำไร จากการซื้อขายตราสารหนี้ ได้อีกด้วย
  • ตราสารทุน แบ่งเป็น หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งทั้งสองประเภทนี้แสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกัน แต่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิได้ร้บการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลก่อนหุ้น+สามัญ
  • ตราสารอนุพันธ์ โดยปกติจะไม่มีมูลค่าในตัวเอง แต่จะมีมูลค่าที่สืบเนื่องมาจากสินทรัพย์ หรือตัวแปรอ้างอิง ตราสารประเภทนี้มีความเสี่ยงสูงแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงเช่นกัน
  • กองทุนรวม ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ลงทุนในการวิเคราะห์ การเลือกลงทุน และการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทำให้ได้เงินก้อนใหญ่ อำนาจต่อรองกับบริษัทหลักทรัพย์ก็จะมีมากขึ้น
  • สินทรัพย์อื่นๆ เช่น ที่ดิน บ้าน รถยนต์ ทองคำ อัญมณี เครื่องประดับ ของสะสม ฯลฯ ราคาสินทรัพย์ต่างๆ เหล่านี้ มีความเกี่ยวโยงกับตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สูงมาก ดังนั้นจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
  • การประกันภัย การซื้อประกันภัยนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ควรทำไว้เพียงเหมาะสมเพื่อจำกัดความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ก็จะสามารถประกันความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัวได้
  • การวางแผนภาษี เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีรายการต่างๆ ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ดังนั้นเราจึงควรศึกษาให้ละเอียดเพื่อเป็นประโยชน์ในการเสียภาษีของเรา

เครื่องมือทางการเงินทั้ง 7 ประการที่กล่าวมาข้างต้น คงจะพอเป็นแนวทางให้ผู้อ่านทราบถึงวิธีการที่จะนำเงินไปลงทุนเพื่อใช้ในยามเกษียณกันแล้ว เมื่อท่านมีความรู้เบื้องต้นแล้ว ต่อไปนี้ก็สามารถพูดคุยกับที่นักวางแผนทางการเงินได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ สุดท้ายขอฝากแง่คิดไว้นิดนึงว่า “ควรแบ่งเงินเป็นส่วนๆ โดยส่วนไหนเสี่ยงได้มาก ส่วนไหนเสี่ยงได้น้อย ลงทุนโดยศึกษาให้เข้าใจ เล่นหุ้นเพื่อการลงทุนไม่ใช่เก็งกำไร”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.