ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาวบีช เปิดตัวโครงการ Better Life

“Better Life”

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาว บีช เปิดตัวโครงการ “Better Life” ประจำปี 2555มุ่งร่วมสนับสนุนสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาว บีช เปิดตัวโครงการ “Better Life” ประจำปี 2555 โครงการที่ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งคืนกำไรสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในบริเวณหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต ผ่านทาง 4 กิจกรรมหลัก ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการศึกษาในชุมชน การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนไม้ขาว การเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนหาดไม้ขาวโดยร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการช่วยเหลือเด็กรวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผ่านทางกิจกรรมและทุนการศึกษาต่าง ๆ

มร. ไซม่อน เมอร์เล่ย์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาว บีช กล่าวว่า “ทางโรงแรมฯ ในฐานะโรงแรม แบรนด์ระดับโลกใหม่ล่าสุดบนหาดไม้ขาว เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว ตระหนักดีถึงความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีสังคมและชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน จึงได้ก่อตั้งโครงการ Better Life ขึ้น โดยเริ่มจากเงินบริจาคจากงานขอบคุณพนักงานประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และจะเริ่มดำเนินการตลอดปี 2555 โดยความร่วมมือของผู้บริหาร พนักงานโรงแรม และประชาสัมพันธ์ให้แขกที่เข้าพักโรงแรมร่วมกันบริจาคเพื่อสนับสนุนสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนไม้ขาว ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงแรมของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาให้นักเรียน เกษตรกร และผู้อาศัยในชุมชนหาดไม้ขาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมที่ทางโรงแรมได้ร่วมกันฟื้นฟูจะช่วยให้ชุมชนนี้น่าอยู่ และหาดไม้ขาวจะยังคงมีทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมที่คงอยู่อย่างสมบูรณ์”

โครงการ Better Life ประกอบด้วยกิจกรรมหลักซึ่งครอบคลุมทุกแง่มุมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไม้ขาว ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษกับนักเรียนโรงเรียนบ้านไม้ขาว โดยพนักงานของโรงแรมที่มีจิตอาสาจะร่วมสร้างมุมภาษาอังกฤษภายในโรงเรียน และอุทิศเวลาเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงการมอบอุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอนให้กับนักเรียน กิจกรรมเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้เกษตรกรชุมชนไม้ขาว ผ่านทางการมอบและสอนเกษตรกรชุมชนไม้ขาวทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อมซึ่งนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ทางโรงแรมร่วมอุดหนุนเกษตรกรในท้องถิ่นโดยรับซื้อผักและผลไม้จากฟาร์มของเกษตรกรในชุมชนไม้ขาวเพื่อนำมาใช้ประกอบอาหารในโรงแรม กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนในละแวกหาดไม้ขาว อาทิ การปรับปรุงพื้นที่อาคารปล่อยเต่าทะเลบริเวณหาดไม้ขาว สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมชุมชนและลานกีฬา รวมถึงการพัฒนาพรุหรือสระบัว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงแรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว เพื่อคงสภาพความสมบูรณ์และเพิ่มทัศนียภาพอันสวยงามให้กับชุมชนไม้ขาวต่อไป นอกจากนั้นยังร่วมกับองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ กิจกรรมพัฒนาสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยร่วมกับองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ และปกป้องสิทธิของเด็กผ่านทางเงินบริจาค หรือกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งการขายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมซึ่งทำโดยกลุ่มเด็กกำพร้าและสตรีที่ถูกทำร้ายร่างกาย เพื่อเป็นของที่ระลึก ณ รีสอร์ท เซ็นเตอร์ ภายในโรงแรม เพื่อนำเงินไปสมทบทุนช่วยเหลือคณะศรีชุมพาบาล ซึ่งเป็นคณะนักบวชที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้หญิงที่ด้อยโอกาสทางสังคมของจังหวัดภูเก็ต (The Good Shepherd) ต่อไป

มร. ไซม่อน กล่าวทิ้งท้ายว่า “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ Better Life ที่จะจัดทำอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2555 ที่คณะกรรมการซึ่งเป็นพนักงานจิตอาสาของโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ไม้ขาว บีช ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เราอยู่ เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นมาพักผ่อนแบบครอบครัว คู่รัก หรือกลุ่มประชุมสัมมนาทั่วโลกอยากที่จะมาเยือนเพื่อสัมผัสธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของภูเก็ตต่อไป”

Related Post

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตสัมมนาผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า

ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตสัมมนาผู้ประกอบการร้านค้าของเก่า

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.