งานประชุมวิชาการ โรคเฉพาะทางลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

งานประชุมวิชาการ โรคเฉพาะทางลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

งานประชุมวิชาการนานาชาติโรคเฉพาะทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับองค์กรใหญ่ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จัดประชุมวิชาการนานาชาติโรคเฉพาะทางลาไส้ใหญ่และทวารหนัก (The Second Phuket International Symposium in Colorectal Disease) ครั้งที่สองในภูเก็ต จับมืออาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้ตลอดการประชุม พร้อมเป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับตติยภูมิชั้นนาในอาเซียนและระดับโลก

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้และกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติโรคเฉพาะทางลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรใหญ่ ประกอบด้วย รพ.กรุงเทพภูเก็ต, รพ.วชิระภูเก็ต, ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, สมาคมศัลยแพทย์ลาไส้ใหญ่และทวารหนักแห่งประเทศไทย, Cleveland Clinic Florida, American College of Surgeons และ International College of Surgeons ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมฮิลตัน อคาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมในครั้งนี้ว่า “จากความสาเร็จของการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติโรคเฉพาะทางลาไส้ใหญ่และทวารหนักครั้งแรกเมื่อปี 2013 ทาให้คณะผู้บริหารและทีมแพทย์ของทางโรงพยาบาลเห็นสมควรที่จะมีการจัดงานประชุมนี้ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นตอกย้าให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านการรักษาพยาบาลของวงการแพทย์ไทยในเวทีโลก สอดรับกับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ชั้นนาระดับตติยภูมิในภูมิภาคอาเซียน โดยการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะมีการรวบรวมแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านลาไส้ใหญ่และทวารหนักของรพ.กรุงเทพภูเก็ตและอาจารย์แพทย์ที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมาบรรยายแล้ว ยังมีการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ China-ASEAN Innovative Medical Technology Training Base จากประเทศจีน เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายระหว่างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในอนาคต ทั้งด้านผลงานวิจัย ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งลาไส้แบบแผลเล็ก อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรวงการแพทย์ ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆ องค์กรพันธมิตรที่ช่วยให้การประชุมฯ ในครั้งนี้ประสบผลสาเร็จด้วยดี”

ทางด้าน ศ.(พิเศษ)นพ.อัฑฒ์ หิรัณยากาศ ศัลยแพทย์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดลาไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านกล้อง และการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ และผู้อานวยการสถาบันโรคลาไส้ใหญ่และทวารหนักกรุงเทพภูเก็ต รพ.กรุงเทพภูเก็ต ได้กล่าวว่า “อุบัติการณ์การเกิดโรคทางลาไส้ใหญ่และทวารหนักในประชากรไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ทางรพ.กรุงเทพภูเก็ตเองแม้ว่าจะมีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยก็ตาม แต่เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของทีม เน้นการพัฒนางานวิจัยตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์อยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับจานวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นและการพัฒนาการรักษาให้ได้ผลเป็นเลิศในระดับสากล”

ศ.(พิเศษ)นพ.อัฑฒ์ หิรัณยากาศ ยังกล่าวต่อไปว่า “นับเป็นโอกาสอันดีมากที่การประชุมในครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์ทางด้านโรคลาไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาร่วมเป็นวิทยากรตลอดการประชุมทั้ง 3 วัน จานวนกว่า 40 ท่าน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 250 คน จากทั่วโลกเช่นกัน โดยการประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม แบ่งเป็น การแสดง

การผ่าตัดในผู้ป่วยจริง (Live Surgery) จากห้องผ่าตัดแล้วถ่ายทอดสัญญาณมายังห้องประชุมของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตในวันที่ 5 ธันวาคม และยังมีหัวข้อการประชุมที่ครอบคลุมทั้งการบรรยายทางวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ธันวาคม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมฮิลตัน อคาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา เชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้จะสร้างมิติใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลาไส้ใหญ่และทวารหนักให้เกิดขึ้น”

อนึ่ง การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการประชุมวิชาการโรคเฉพาะทางลาไส้ใหญ่และทวารหนักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและถือว่าเป็นเวทีการประชุมวิชาการระดับโลก ตามแนวนโยบายที่ต้องการให้รพ.กรุงเทพภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับตติยภูมิชั้นนาทั้งในอาเซียนและระดับโลก และเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการแพทย์และพยาบาล ตลอดจนการสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับองค์กรใหญ่ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จัดประชุมวิชาการนานาชาติโรคเฉพาะทางลาไส้ใหญ่และทวารห...

Posted by Phuket Journal on Tuesday, December 8, 2015

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.