อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานประกวดแพะ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานประกวดแพะ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558

อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานประกวดแพะ จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานประกวดแพะจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณสนามด้านหลังห้างเทสโก้โลตัส สาขาเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

การจัดงานประกวดแพะจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558 ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2558 เป็นเงิน 1,097,500 บาท และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เป็นเงิน 165,000 บาท ทั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาการเลี้ยงแพะ การปรับปรุงพันธุ์แพะ การจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต ได้ผลกำไรมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อปรับปรุงสายพันธ์แพะให้เป็นสายพันธ์ที่ดีเป็นเลิศในอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเลี้ยงแพะของจังหวัดภูเก็ต เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการจัดระบบผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและประชาสัมพันธ์การตลาด ทั้งภายในประเทศและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC

การจัดงานประกวดแพะจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกวดแพะเนื้อ แพะนม การแข่งขันวิ่งแพะเจ้าสนามกรด การจัดนิทรรศการพันธ์แพะที่มีชีวิต การสาธิตการผสมเทียมแพะ การป้องกันโรคที่เกี่ยวกับแพะ พืชอาหารสัตว์ สมุนไพรสำหรับสัตว์ การออกร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากแพะของเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ การประกวดกระบือปลัก การประกวดสัตว์ปีก คือ การประกวดไก่แจ้ และประกวดเป็ดเทศ การสาธิตกีฬาชนโค คลินิกด้านปศุสัตว์ และการประกวดเมนูอาหารแพะ เป็นต้น

สำหรับการประกวดแพะ มีทั้งหมด 6 ประเภท 24 รุ่น ได้แก่ ประเภทที่ 1 แพะพันธ์พื้นเมืองภาคใต้ จำนวน 4 รุ่น ประเภทที่ 2 แพะพันธ์เนื้อ จำนวน 8 รุ่น คือ แพะพันธ์บอร์แท้ 4 รุ่น และแพะพันธ์บอร์ลูกผสม 4 รุ่น ประเภทที่ 3 แพะพันธ์นม จำนวน 8 รุ่น คือ แพะพันธ์ซาแนน 4 รุ่น แพะพันธ์ลูกผสมซาแนน 4 รุ่น ประเภทที่ 4 แพะพันธ์แองโกลนูเบียน จำนวน 4 รุ่น ประเภทที่ 5 แพะแกรนด์แซมเบียน และประเภทที่ 6 แพะแฟนซี ในการจัดงานแพะจะมีการมอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล และเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแพะ ได้แก่ การประกวดแพะ 6 ประเภท 24 รุ่น รางวัลชนะเลิศ จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 25 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ส่วนรางวัลการวิ่งแพะลมกรด รางวัลชนะเลศ จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.864705923604403.1073742007.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.