แจกแนวข้อสอบ A-Level อัปเดตล่าสุดแบบไม่มีกั๊ก

แจกแนวข้อสอบ A-Level อัปเดตล่าสุดแบบไม่มีกั๊ก

การสอบนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการสอบอะไรก็ตามล้วนส่งผลกับชีวิตในอนาคตของเราทั้งสิ้น ซึ่งแน่นอนว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกัน น้อง ๆ ทุกคนเลยต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดเป็นพิเศษเพราะคะแนนจากการสอบครั้งนี้จะพาเราไปเรียนในคณะที่ชอบ ในสถาบันที่ใช่ที่สุด

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังค้นหาแนวข้อสอบ A-level อยู่ วันนี้พี่ได้สรุปแนวข้อสอบ A-Level อัปเดตล่าสุดมาให้แล้ว แบบไม่มีกั๊ก มาแจกน้อง ๆ แบบครบจบที่นี่เลย ถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้าง ก็ตามมาดูกันเลย!

แนวข้อสอบ A-Level (*อัปเดตล่าสุดล่าสุดวันที่ 7 พ.ค. 2565)

แนวข้อสอบ A-Level 61 Math 1 (วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1)

สาระจำนวนและพีชคณิต (ออก 15 – 17 ข้อ)
1. เซต
2. ตรรกศาสตร์
3. จำนวนจริงและพหุนาม
4. ฟังก์ชัน
5. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
6. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
7. จํานวนเชิงซ้อน
8. เมทริกซ์
9. ลําดับและอนุกรม

สาระการวัดและเรขาคณิต (ออก 3 – 5 ข้อ)
1. เรขาคณิตวิเคราะห์
2. เวกเตอร์ในสามมิติ

สาระสถิติและความน่าจะเป็น (ออก 6 – 8 ข้อ)
1. สถิติ
2. การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น
3. หลักการนับเบื้องต้น
4. ความน่าจะเป็น

สาระแคลคูลัส (ออก 2 – 4 ข้อ)
1. แคลคูลัสเบื้องต้น

ทั้งหมดจำนวนข้อ 30 ข้อ (เต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย
– ปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ (75 คะแนน)
– อัตนัย 5 ข้อ (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) (25 คะแนน)

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบทั้งหมด 90 นาที

แนวข้อสอบ A-Level 61 Math 2 (วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2)

สาระจำนวนและพีชคณิต (ออก 15 – 17 ข้อ)
1. เซต
2. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
3. เลขยกกำลัง
4. ฟังก์ชัน
5. ลําดับและอนุกรม
6. ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน

สถิติและความน่าจะเป็น (ออก 14 – 16 ข้อ)
1. สถิติ
2. หลักการนับเบื้องต้น
3. ความน่าจะเป็น

ทั้งหมดจำนวนข้อ 30 ข้อ (เต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย
– ปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ (75 คะแนน)
– อัตนัย 5 ข้อ (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) (25 คะแนน)

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบทั้งหมด 90 นาที

แนวข้อสอบ A-Level 63 Sci (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ออก 7 – 9 ข้อ)
1. ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
2. การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
3. การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
4. ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์
5. การดำรงชีวิตของพืช
6. พันธุกรรมและวิวัฒนาการ

วิทยาศาสตร์กายภาพ (ออก 14 – 16 ข้อ)
1. อะตอมและสมบัติของธาตุ
2. สารโคเวเลนต์
3. สารประกอบไอออนิก
4. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
5. พอลิเมอร์
6. ปฏิกิริยาเคมี
7. สารกัมมันตรังสี
8. การเคลื่อนที่และแรง
9. แรงในธรรมชาติ
10. พลังงานทดแทน
11. คลื่นกล
12. เสียง
13. แสงสี
14. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ออก 7 – 9 ข้อ)
1. เอกภพและกาแล็กซี
2. ดาวฤกษ์
3. ระบบสุริยะ
4. เทคโนโลยีอวกาศ
5. โครงสร้างโลก
6. การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
7. ธรณีพิบัติภัย
8. การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
9. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
10. ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา

ทั้งหมดจำนวนข้อ 30 ข้อ (เต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย
– ปรนัย 5 ตัวเลือก 26 ข้อ (83.2 คะแนน)
– เลือกตอบเชิงซ้อน 4 ข้อ (16.8 คะแนน)

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบทั้งหมด 90 นาที

แนวข้อสอบ A-Level 64 Phy (วิชาฟิสิกส์)

กลศาสตร์ (ออก 8 – 10 ข้อ)
1. ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
2. การเคลื่อนที่แนวตรง
3. แรงและกฎการเคลื่อนที่
4. สมดุลกลของวัตถุ
5. งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
6. โมเมนตัมและการชน
7. การเคลื่อนที่แนวโค้ง
8. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย

คลื่นกล และแสง (ออก 5 – 7 ข้อ)
1. คลื่น
2. เสียง
3. แสง

ไฟฟ้า แม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ออก 6 – 8 ข้อ)
1. ไฟฟ้าสถิต
2. ไฟฟ้ากระแส
3. แม่เหล็กและไฟฟ้า
4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร (ออก 3 – 5 ข้อ)
1. ความร้อนและแก๊ส
2. ของแข็งและของไหล

ฟิสิกส์แผนใหม่ (ออก 3 – 5 ข้อ)
1. ฟิสิกส์อะตอม
2. ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค

ทั้งหมดจำนวนข้อ 30 ข้อ (เต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย
– ปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ (75 คะแนน)
– อัตนัย 5 ข้อ (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) (25 คะแนน)

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบทั้งหมด 90 นาที

แนวข้อสอบ A-Level 65 Chem (วิชาเคมี)

สมบัติของธาตุและสารประกอบ (ออก 15 -17 ข้อ)
1. อะตอมและสมบัติของธาตุ
2. พันธะเคมี
3. แก๊ส
4. เคมีอินทรีย์
5. พอลิเมอร์

สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (ออก 15 -17 ข้อ)
1. ปริมาณสัมพันธ์
2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. สมดุลเคมี
4. กรด–เบส
5. เคมีไฟฟ้า

ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร (ออก 2 – 4 ข้อ)
1. ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
2. โมล
3. สารละลาย

ทั้งหมดจำนวนข้อ 35 ข้อ (เต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย
– ปรนัย 5 ตัวเลือก 30 ข้อ (75 คะแนน)
– อัตนัย 5 ข้อ (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข) (25 คะแนน)

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบทั้งหมด 90 นาที

แนวข้อสอบ A-Level 66 Bio (วิชาชีววิทยา)

ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม (ออก 5 – 7 ข้อ)
1. ระบบนิเวศและไบโอม
2. ประชากร
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธาน

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (ออก 6 – 8 ข้อ)
1. เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
2. โครงสร้างและการทำงานของเซลล์

ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ (ออก 12 – 14 ข้อ)
1. ระบบย่อยอาหาร
2. ระบบหมุนเวียนเลือด
3. ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน
4. ระบบขับถ่าย
5. ระบบหายใจ
6. ระบบประสาทและการเคลื่อนที่
7. ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
8. ระบบต่อมไร้ท่อ
9. พฤติกรรมของสัตว์

โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช (ออก 6 – 8 ข้อ)
1. เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช
2. การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืช และการลำเลียงของพืช
3. การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช
4. การสืบพันธุ์ของพืชดอก
5. การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ (ออก 6 – 8 ข้อ)
1.การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
2. สมบัติของสารพันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม
3. การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
4. เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
5. วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์ประชากร

ทั้งหมดจำนวนข้อ 35 ข้อ (เต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย
– ปรนัย 5 ตัวเลือก 35 ข้อ (84 คะแนน)
– เลือกตอบเชิงซ้อน 5 ข้อ (16 คะแนน)

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบทั้งหมด 90 นาที

แนวข้อสอบ A-Level 82 Eng (ภาษาอังกฤษ)

ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) (ออก 20 ข้อ)
1. เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversation) จำนวน 3 บทสนทนา
– จำนวนข้อคำถาม (4 ข้อ/บทสนทนา รวม 12 ข้อ)
– ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)

เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversation) จำนวน 1 บทสนทนา
1. จำนวนข้อคำถาม (8 ข้อ/บทสนทนา รวม 8 ข้อ)
2. ระดับข้อสอบ (ง่าย 1 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 1 ข้อ)

ทักษะการอ่าน (Reading Skill) (ออก 40 ข้อ)
1. โฆษณา (Advertisement) จำนวน 2 บทความ
– จำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ

2. บทวิจารณ์สินค้าหรือบริการ (Product or service review) จำนวน 1 บทความ
– จำนวนข้อคำถาม 6 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ

3. รายงานข่าว (News report) จำนวน 1 บทความ
– จำนวนข้อคำถาม 6 ข้อ/บทความ รวม 6 ข้อ

4. ภาพประกอบบทความ (Visual) เช่น กราฟ ตาราง แผนผัง หรือ แผนภูมิ จำนวน 2 เรื่อง
– จำนวนข้อคำถาม 3 ข้อ/เรื่อง รวม 6 ข้อ

5. บทความทั่วไป ที่มีจำนวนคำประมาณ 500– 600 คำ หรือ 1 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 2 บทความ
– จำนวนข้อคำถาม 8 ข้อ/เรื่อง รวม 16 ข้อ

ทักษะการเขียน (Writing Skill) (ออก 20 ข้อ)
1. เติมบทความให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 3 บทความ
– จำนวนข้อคำถาม 5 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ

2. เรียงประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ (Paragraph organization) จำนวน 5 ย่อหน้า
– จำนวนข้อคำถาม 5 ย่อหน้า รวม 5 ข้อ

ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก )

ทั้งหมดจำนวนข้อ 80 ข้อ (เต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย
– ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) 20 ข้อ (25 คะแนน)
– ทักษะการอ่าน (Reading Skill) 40 ข้อ (50 คะแนน)
– ทักษะการเขียน (Writing Skill) 20 ข้อ (25 คะแนน)

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบทั้งหมด 90 นาที

ทั้งนี้ ข้อสอบแนวข้อสอบ A-Levelบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา โดยขอบเขตเนื้อหานั้นศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Photos and Web Content by Primal Co., Ltd.

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.