ฉงเซิ่งฉือหัง จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม

ฉงเซิ่งฉือหัง จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม

charity
วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอาคารฯ

เนื่องด้วยสังคมปัจจุบันมีความสับสันวุ่นวาย คนส่วนใหญ่มักเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก จิตใจคนย่อมเสื่อมลงซึ่งยากที่จะแก้ไข ดังนั้นจึงควรใช้หลักธรรมคำสอนเพื่อเยียวยาจิตใจ หากจิตใจคนมีธรรมะย่อมส่งผลให้ คิดดีทำดี ด้วยความเมตตาของฟ้าเบื้องบน อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จึงได้ประทานวิถีธรรมลงสู่โลก เพื่อฟื้นฟูจิตใจ และความดีงามให้บังเกิดโลกแห่งสันติภาพ

สถานธรรมฉงเซิ่งฉือหังจึงได้ก่อตั้งขึ้นกว่า 10 ห ปีที่ผ่านมา สถานธรรมได้เช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อดำเนินธรรมกิจ จัดชั้นประชุมธรรม อบรมจริยธรรม และกิจกรรมอื่นๆ ปัจจุบันจึงมีผู้คนมากมายเข้ามาศึกษาบำเพ็ญปฏิบัติธรรม ทำให้อาคารดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะรองรับ การจัดอบรมจริยธรรมบางครั้งจำเป็นต้องไปเช่าสถานที่ราชการ เพื่อจัดอบรมจริยธรรม อาคารหลังใหม่เป็นอาคารใหญ่สองชั้น สามารถรองรับคนได้สองพันคน และมีที่พักเพียงพอ สำหรับผู้ที่จะมาศึกษาปฏิบัติธรรม

ส่วนการก่อสร้างสถานธรรมฉงเซิ่งฉือหังในครั้งนี้ ยังขาดงบประมาณการก่อสร้างอาคารสถานธรรมดังกล่าวจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้าง  เพื่อเป็นบุญกุศล และร่วมอนุโมทนาบุญในการก่อสร้างอาคาร สถานปฏิบัติธรรมไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเมตตาธรรม สาขาภูเก็ต

  • เพื่อบำรุงกิจกรรมพระพุทธศาสนาของพระภิกษุ สามเณร
  • เพื่อบำเพ็ญทานการสงเคราะห์และการกุศลสาธารณะประโยชน์ทั่วไป
  • เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน
  • เพื่อช่วยเหลือหรือดูแลรักษาบุคคลที่ยากไร้
  • เพื่อช่วยเหลือช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย วาตภัย อัคคีภัยและอุบัติภัย
  • เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ราไวย์ ภูเก็ต เลขที่บัญชี 588-2-08898-9 ขอให้อานิสงค์ในการร่วมบริจาคครั้งนี้ จงบันดาลให้ท่านผู้บริจาคและครอบครัวประสบความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ อริยทรัพย์สมบัติประสพสิ่งดีงามอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีเทอญฯ

charity charity charity charity charity

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณปราโมทย์ เพียรธรรมนัก 089-4741-173
คุณนิยม วงเวียนคำ(โย) 086-4768-151
คุณสมภาร จันทร์แย้ม 084-0741-158
คุณนิภา พรหมชัย 086-2688-401
คุณอุไรวรรณ จุลแก้ว 081-8924-345
คุณนิภา บุญยัง 081-5384-247
คุณวันเพ็ญ บุญยัง 081-6935-315
คุณจริยา มุระ 089-5883-915

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.