เทศบาลตำบลฉลองจัดโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชนผลิตภัณฑ์ กลุ่ม OTOP

เทศบาลตำบลฉลองจัดโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชนผลิตภัณฑ์ กลุ่ม OTOP

เทศบาลตำบลฉลองจัดโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชนผลิตภัณฑ์ กลุ่ม OTOP

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฉลอง เป็นประธานในการเปิดโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชนผลิตภัณฑ์ กลุ่ม OTOP เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้แก่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน และเพื่อร่วมกันส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลดการใช้พลังงานในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชนนั้น
เทศบาลตำบลฉลองจัดโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชนผลิตภัณฑ์ กลุ่ม OTOP เทศบาลตำบลฉลองจัดโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชนผลิตภัณฑ์ กลุ่ม OTOP เทศบาลตำบลฉลองจัดโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชนผลิตภัณฑ์ กลุ่ม OTOP เทศบาลตำบลฉลองจัดโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชนผลิตภัณฑ์ กลุ่ม OTOP

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.