รพ.กรุงเทพภูเก็ต อบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รพ.กรุงเทพภูเก็ต อบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหยุดหายใจ”
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหยุดหายใจ”

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหยุดหายใจ” ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้แก่พนักงานโรงแรมอิมเพียน่า บีช รีสอร์ท ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้มีทักษะที่ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานทางการแพทย์ อันจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของอาการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.